МВР

ОД Хасково

 

Такси

 

ЛИЧНА КАРТА

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА
-
чл. 35
, ал. 2 от Тарифата

Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г.
и 18 г.

 

13 лв.

 

26 лв.

 

65 лв.

Лична карта на лица от 18 г. до 58 г.
(с валидност 10 г.)

18 лв.

36 лв.

90 лв.

Лична карта на лица между 58 г. и 70 г. (безсрочна)

11 лв.

22 лв.

55 лв.

Лична карта на лица над 70 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

2 лв.

 

4 лв.

 

10 лв.

 

 

 

ПАСПОРТ

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА
-
чл. 35
, ал. 2
от Тарифата

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто

 

3 лв.

 

6 лв.

 

15 лв.

 

Fees

 

ID card

STANDARD SERVICE

Up to 30 days – Art. 32, It. 1, b. „а“-„d“ from the Fee

ACCELERATED SERVICE

Up to 3 work days Art. 35, Para. 1 from the Fee

EXPRESS SERVICE

Up to 8 work hours Art.35, Para. 2 of the Fee

First ID card of children 14-16 years old

NO FEE

NO FEE

NO FEE

Subsequent ID card of children between 14 and 16 years old and for each card of children between 16 and 18 years old.

 

13 BGN

 

26 BGN

 

65 BGN

ID card of persons 18-58 years old (with a 10-year validity)

18 BGN

36 BGN

90 BGN

ID card of persons 58-70 years old (no date of expiry)

11 BGN

22 BGN

55 BGN

ID card of persons over 70 years old

NO FEE

NO FEE

NO FEE

ID card of persons with permanent disability or type and level of disability 50 and above 50%

 

2 BGN

 

4 BGN

 

10 BGN

 

 

PASSPORT

STANDARD SERVICE

UP TO 30 DAYS Art. 32, Item. 1, b. „a“-„d“ from the Fee

ACCELERATED SERVICE

UP TO 3 WORK DAYS Art. 35, Para. 1 from the Fee

EXPRESS SERVICE

UP TO 8 WORK HOURS Art. 35, Parа. 2 from the Fee

First passport of persons up to 14 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Subsequent passport of persons up to 14 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons between 14 and 58 years old

40 BGN

80 BGN

200 BGN

Passport of persons between 58 and 70 years old

20 BGN

40 BGN

100 BGN

Passport of persons over 70 years old

10 BGN

20 BGN

50 BGN

Passports of persons with a permanently disability or type and level of disability 50 and above 50%

 

3 BGN

 

6 BGN

 

15 BGN


УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че заплащането на таксите за издаване на лична карта и/или паспорт може да извършите по някой от следните начини:

DEAR BULGARIAN CITIZENS,

 

Please be informed that you may pay the fees for issuing your ID card and/or passport in any of the following ways:

Плащане по банков път

Възможно е побанков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нарежданене може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нарежданеможе да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (напр. за лична карта и паспорт с бърза услуга едно банково нареждане).

Bank payment

It is possible to transfer a fee for the issuance of a Bulgarian personal document by bank transfer. The paid fee receipt is by name and is attached to the application. One single payment order cannot be used for more than one person. One payment order may be used for more than one document if one application for one type of service is submitted (e.g. one bank order for ID card and passport with fast service).

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на ОДМВР Хасково:

IBAN: BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Payment via Internet

Fees for issuance of Bulgarian personal documents may also be paid through any of the payment systems via Internet to the account:

IBAN: BG89UBBS88883131439901;

BIC: UBBSBGSF “ “Обединена българска банка " АД

A printed document generated by the payment system and certifying the payment shall be attached to the application.

To order fast or express service, the payment document should be certified (signed and stamped) by the operator of the corresponding Internet payment system, as several days are needed to check the availability of the payment.

A non-certified payment document is accepted when a regular service is ordered.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на ОДМВР Хасково: IBAN: BG89UBBS88883131439901;

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка" АД

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Payment through Bulgarian Posts EAD

The fee for issuance of Bulgarian personal documents can also be paid by postal money transfer to the bank account:

IBAN: BG89UBBS88883131439901;

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка" АД

 

The name of the postal stamp, which certifies the payment, shall be the name of the applicant.

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа
№ 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

Payment by bank card

The fees under Tariff No 4 for issuance of Bulgarian personal documents and all charges under penal orders may be paid by bank card through POS terminals. The payment is made on the desk/place of applying.

Изборът за начина на плащане на таксата за издаване на лична карта и/или паспорт е личен
и Ваше право е да се запознаете с комисионната на плащането, което сте избрали за Вашата услуга.

 

The payment method for issuance of ID card and/or passport is your personal choice and you have the right to be informed about the payment commission you have chosen for your service.