МВР

ОД Хасково

 

1.НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Гражданите могат да проверят дали заявеното свидетелство за управление на МПС е изготвено в Интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи на адрес :https://www.mvr.bg

Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става лично или чрез пълномощник, като пълномощникът може да бъде определен от заявителя по следните два начина:

1.Заявителя, в момента на подаването на документите за издаване на СУМПС посочва в заявлението данните на пълномощника, който да получи готовото СУМПС. В заявлението се изписват трите имена и адреса на упълномощеното лице.  

2.Чрез изрично пълномощно, заверено от нотариус, от българските дипломатически представителства в чужбина или от местен нотариус от съответната страна, в която пребивава лицето с печат "Апостил" (съгласно Хагската конвенция от 1961 г.). В пълномощното следва да бъде изрично упоменато, че лицето е упълномощено да получи свидетелство за управление на МПС.

Когато гражданинът притежава старо свидетелство за управление на МПС,  връчването на нови, документ става след представяне на стария. 
Ако предишното свидетелство за управление на МПС не може да бъде представено, поради кражба, загуба, физическо унищожаване то обстоятелството се декларира на място.

Получаването на готовото свидетелство за управление на МПС става, след заплащане на дължимите глоби,  наложени за нарушения на Закона за движението по пътищата.

 

2.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА /ЕКОТАКСА/ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС НОВ ВНОС ОТ ЧУЖБИНА. КОЛКО СТРУВА ТАЗИ ТАКСА?

Лицата, които придобиват моторни превозни средства за лична употреба, въведени в страната от  друга страна – членка на Евпопейския съюз или внесени от държава извън общността заплащат продуктова такса /екотакса/ при първоначалната им  регистрация.

Съгласно  Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление на Министерски съвет (обн. ДВ на 10.06.2008 г.)  продуктова  такса се заплаща за всички превозни средства от категория М1, М2, М3, N1, N2, N3.

При първоначална регистрация на моторното превозно средство в сектор "Пътна полиция" -Хасково, собственикът или от упълномощено от него лице, трябва да представи  декларация по образец /образец 12/ или копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС.  

На юридическите лица, офицални вносители на различните марки МПС, организациите по  оползотворяване издават едно общо удостоверение, което важи за срока на договора, сключен между организацията и съответното юридическо лице.  Удостоверението важи за всички автомобили пускани на пазара от това юридическо лице през периода на валидността му.  В удостоверението не се посочват никакви данни (марка, година на производство и номер на рама или двигател) за конкретни моторни превозни средства.
Физическите или юридическите лица, които придобиват МПС за лична употреба (или упълномощени от тях лица) също попълват декларация по образец. В този случай собственикът представя удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци или  копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БРК

възраст на автомобила

Автомобили с двигатели с вътрешно горене

Автомобили с двигатели с вътрешно горене

Автомобили с двигатели с вътрешно горене

Хибридни автомобили

електромобили

 

Категория M1,N1 и G

Категория M2,N2 и G

Категория M3,N3 и G

Категория M1,N1 и G

 

 

100 лв.

таксата се събира 01.01.2022 г.

нови

125 лв.

625 лв.

938 лв.

100 лв.

до 5 години

190 лв.

970 лв.

1455 лв.

170 лв.

от 5 до 10 години

290 лв.

1450 лв.

2175 лв.

240 лв.

над 10 години

310 лв.

1550 лв.

2325 лв.

255 лв.

Посочените цени са с включени ДДС

 

 

3.Улеснение в процедурата по смяна на собственост на автомобил. Разяснения,въпроси и отговори !!!

От 28 февруари 2018 г. e налице връзката между регистрите на МВР и Нотариалната камара, която позволява обмен на информация по електронен път за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори за покупко-продажба.

Как реално се случват нещата!!!

 1

Първата стъпка е продавачът и купувачът да се явят пред нотариус.

Нотариусът задължително ще направи проверка дали върху пътното превозно средство има тежести (запори), дали автомобилът има платена застраховка, дали има валиден технически преглед, дали са платени данъците и др.
2

Втората стъпка е подписване на договор за покупко-продажба.

Когато всичко е наред и няма причини сделката да не се осъществи, купувачът и продавачът полагат подписи, което се заверява от нотариуса. Липсата на застраховка и валиден технически преглед са за информация на купувача и не са пречка за изповядване на сделката

3

Третата стъпка е за купувача, който задължително трябва да регистрира колата на свое име в звеното „Пътна полиция“ по постоянния си адрес  и да получи свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (талон), в което да фигурира като собственик.

 

При положение, че продавачът и купувачът са от една и съща административна област на страната, поради което не се налага смяна на регистрационния номер, а новият собственик не възнамерява да прави конструктивни промени по превозното средство, това може да се случи още в същия ден на изповядване на сделката при нотариуса. Тогава купувачът само трябва да заяви пред нотариуса, че иска да се възползва от новата административна услуга и да плати 20 лева държавна такса, която нотариусът ще преведе чрез портала на МВР за електронни административни услуги.

Четвъртата стъпка:

1.  Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавача и купувача са от една област /област Хасково/ и е заявена предварителна подготовка на документи, платена е таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише номер 3 в сектор „ПП“ Хасково или инспекторите по регистрация.След явяването си заявлението за промяна в регистрацията е подготвено с данните, получени от нотариуса, същото се отпечатва и се изготвя новото свидетелство за регистрация. Документите, които трябва да представи пред служителите там е копие на договора за покупко-продажба,  квитанция за платена такса (предоставена от нотариуса) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

2.  Когато се прехвърля собствеността на регистрирано ППС и продавачът и купувачът са от една административна област, но не е заявена предварителна подготовка на документи и не е платена таксата при нотариуса, купувачът следва да се яви на гише номер 4 в Пътна полиция Хасково, където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба, квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС-терминал) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация се връща старото.

3. В случаи, че се променя собствеността на ППС в различни области на Р България, информацията за договора за покупко-продажба се получава автоматично след изповядване на сделката при нотариуса. Задължението за купувача е да регистрира придобитото ППС в срок до един месец, като задължително представя превозното средство за идентификация и смяна на свидетелството за регистрация и регистрационните табели. Купувачът следва да се яви на гише в Пътна полиция (по постоянен адрес), където подава заявление и прилага копие на договора за покупко-продажба,  квитанция за платена такса (платена на място чрез банков превод или чрез ПОС терминал) и документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност". При получаване на новото свидетелство за регистрация и новите регистрационни табели се връщат старите.

 

Какви са ползите за гражданите

Най-голямата полза е за продавачите на автомобили. За тях отпада нуждата да ходят в Пътна полиция, да регистрират договора за продажба и да искат заличаване на собствеността си. Сега това става автоматично в момента на изповядване на сделката при нотариуса.

За купувачите, които придобиват ППС с регистрация в същата област ползата е по-бързо издаване на свидетелството за регистрация на МПС. На гишетата на Пътна полиция реално те ще трябва да изчакат само за отпечатването на свидетелството за регистрация (талона), в случай че са зявили тази услуга пред нотариуса и няма да сменят регистрационните табели на закупеният автомобил.

 

ВАЖНО!!!! След извършване на регистрацията и получаване на новото свидетелство за регистрация, собственикът няма задължение да информира данъчната служба по местоживеене. След промени от преди 4 години в Закона за местните данъци и такси, информацията за данъчните служби се подава ежедневно по електронен път от Пътна полиция към Министерство на финансите, от където достига до данъчните служби.

Нови задължения

4
Последните промени в Закона за движението по пътищата, които позволиха свързаност на системите на Пътна полиция и нотариусите, вменяват и нови задължения, най-вече за купувачите на коли. Сега те са ДЛЪЖНИ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ ДА РЕГИСТРИРАТ МПС НА СВОЕ ИМЕ в Пътна полиция. В случай, че не го сторят, регистрацията на МПС ще бъде служебно прекратена (свидетелството за регистрация и регистрационните табели ще бъдат обявени за „невалидни“). В закона са предвидени и съответните финасови санкции, а ако регистрацията не бъде осъществена до 2 месеца след придобиването, са предвидени и други наказания.

В случай на служебно прекратена регистрация на МПС, същата може бъде възстановявана по реда на Наредба № I-45/2000 г., като задължително се подава заявление от собственика и ще се подменя свидетелството за регистрация и регистрационните табели на автомобила. Трябва да се има предвид, че ако се възстановява регистрацията на ППС, чиято регистрация е прекратена поради неспазване на двумесечния срок след промяна на собствеността и ППС не притежава валиден документ за техническа изправност, е необходимо и представяне на протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".