МВР

Пътна полиция

 

Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания"

 

Място на предоставяне на услугата:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:
Наредба  І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 25, ал. 7

Необходими документи:
I. Подаване на заявление

Към заявлението се прилагат:
1.син талон
2.документ за платена държавна такса
II. Проверка за пълнота на представените документи и проверка по същество
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
Извършва се проверка по същество дали заявителят отговаря на изискванията за издаване на талон "Водач на МПС без наказания".
III. Получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"
Заявителят получава своя контролен талон "Водач на МПС без наказания" от звеното "Пътна полиция" по постоянен адрес.
При получаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания" заявителят е длъжен да върне синия контролен талон.


Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
Незабавно