МВР

Пътна полиция

 

Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за движението по пътищата - чл. 140, ал. 2
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 10, ал. 9

Необходими документи:

 

Такса на административната услуга:

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: