МВР

Пътна полиция

 

Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

 

Място на предоставяне на услугата:

 

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 27, ал. 1

 

Необходими документи:

I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

  1. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
  2. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
  3. свидетелство за регистрация от чуждата държава (когато е приложимо)
  4. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (представя се копие, което се задържа в "Пътна полиция"), когато е внесено от държава извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария
  5. застраховка "Гражданска отговорност" и бланка на двустранен констативен протокол за ПТП.
  6. превозното средство -  за идентификация (при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани превозни средства - след митническо оформяне на износа им)
II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)

Извършва се при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.

IV. Получаване на готовото разрешение за временно движение на моторно превозно средство и табели с регистрационен номер

Заявителят получава своето готово разрешение за временно движение на МПС и транзитни табели от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

 

Такса на административната услуга:

1. Заявление - 2 лв.

2. Табели:

  • за мотоциклети, мотопеди, ремаркета - 5,87 лв. цена за табела
  • за останалите превозни средства - 11,74 лв. цена за табели

3. Издаване на свидетелство за транзитна регистрация - 7 лв.

 

 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

незабавно