МВР

Пътна полиция

 

Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик 

 

Място на предоставяне на услугата:

Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 21

Необходими документи:

 

 I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
    документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
    изпитателен протокол от акредитирана лаборатория (само в случаите, когато превозното средство няма валиден технически преглед)
    табели с транзитен регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник


II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.
III. Идентификация на превозно средство

Извършва се винаги.

Извършва се в пункт на "Пътна полиция", а за минимум 5 превозни средства - може и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.
IV. Преглед за техническа изправност и окомплектоване

Извършва се винаги.

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то се регистрира и се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.
V. Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство

Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.
VI. Монтаж на регистрационни табели

След издаване на свидетелството за регистрация регистрационните табели се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща такса

1. Заявление - 2 лв.

2. Идентификация и проверка на техническата изправност - 6 лв. Заб. Идентификацията (на минимум 5 превозни средства) може да бъде извършена и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 9 лв. за всяко превозно средство.

3. Монтаж на табели:
    за мотоциклети, мотопеди, ремаркета - 2 лв. такса за монтаж + 5,87 лв. цена за табела
    за останалите превозни средства - 4 лв. такса за монтаж + 11,74 лв. цена за табели

Заб. Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление и се заплаща такса от 4 лв./табела.

4. Издаване на свидетелство за регистрация - 9 лв.

Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:

    с комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав; ав-ва, където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9" - 30 лв.
    с четири еднакви цифри  - 1000 лв.
    с комбинация от цифри по желание, извън случаите по горните две точки - 50 лв.
    с комбинация от шест букви и/или цифри - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Незабавно