МВР

Пътна полиция

 

Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

 

Място на предоставяне на услугата:

Сектор "Пътна полиция" по регистрация на МПС

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 40, ал. 1, т. 2

Необходими документи:

Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

    документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ
    молба в свободен текст, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение
    Част II на свидетелството за регистрация на превозното средство
    документ за преминат технически преглед - ако е в срока на валидност
    документ за платена държавна такса
    нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

веднага