МВР

ОД Плевен

 

Вътрешни правила

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Чл.1.(1) Настоящите вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция на МВР – Плевен (ОД на МВР – Плевен) уреждат въпроси, свързани с предоставянето на административни услуги от ОД на МВР - Плевен и регулират взаимодействието между структурните единици в тях при осъществяване на административното обслужване.

 1. Правилата имат за цел да повишат качеството на административното обслужване и да улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация относно извършваните услуги.
 2. Правилата се прилагат, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.
 3. За неуредените в настоящите правила въпроси, ръководителите на структурни единици, осъществяващи административно обслужване, предлагат за утвърждаване от директора на ОД на МВР - Плевен вътрешни правила за организацията му.

 

 Чл.2.(1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административно-процесуалния кодекс, както и при гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информация за тях;
 3. любезно и отзивчиво отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. изпълнение на задълженията във връзка административното обслужване по предварително разработени и обявени правила от МВР;
 7. качество на предоставяните услуги;
 8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков или електронен път, с платежна карта или в брой.

 (2) Служителите, осъществяващи дейности по административно обслужване, спазват задължителни, общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване.

 

Чл.3. В ОД на МВР - Плевен периодично се изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

             

Чл.4 При осъществяване на административното обслужване, ОД на МВР - Плевен се ръководи и използва добрите практики, посочени в доклада по чл.62, ал.2 от Закона за администрацията.

             

Чл.5 Административните услуги, предоставяни от МВР, вписани в Регистъра на услугите чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), са публикувани в раздел „Административни услуги“ на интернет страницата на МВР: www.mvr.bg  

Административните услуги, предоставяни от ОД на МВР – Плевен са описани в страницата на МВР, в подменю за ОД на МВР – Плевен, раздел „Административни услуги”. 

             

Чл.6 При осъществяване на дейността за административно обслужване ОД на МВР - Плевен осигурява задължителната информация по чл.16 от Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (Обнародвано в ДВ бр.61 от 2017 г., последно изм.и доп. ДВ бр.61 от 2017 г.)                                                    

 

Раздел II ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


Чл.7 (1) Организацията на дейността за административно обслужване в ОД на МВР - Плевен се осъществява от ръководителите на структурни звена, съобразно функционалната им компетентност и в зависимост от предоставяните административни услуги.

(2) Ръководителите по ал.1 са отговорни за дейностите и задачите по извършването на всяка конкретна дейност.

Чл.8 (1) Дейностите по приемане и регистриране на искания/ заявления, жалби, протести, сигнали и предложения на потребителите се извършват от служители на деловодствата, служители на други звена или служители с функции по документооборота в структурните звена на ОД на МВР – Плевен.

            (2) Дейностите по административно обслужване се извършват от служители, определени от ръководителите на структурни звена при ОД на МВР-Плевен.

             

Чл.9. Служителите осъществяват дейности за административно обслужване с оглед функционалната им компетентност, като:

 1. отговарят на запитвания и предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, сигнала или предложението, съгласно установения в нормативните актове ред;
 3. проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
 4. приемат и регистрират заявления по Закона за достъп до обществена информация и заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения, подадени по надлежния ред от физически и/ или юридически лица;
 5. насочват по компетентност подадените заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения;
 6. предоставят информация за хода на работата по преписката;
 7. осъществяват връзка с други структури по повод осъществяване на административното обслужване;
 8. предоставят исканите документи по установения ред.

 

Чл.10 (1) Искания/ заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се приемат от служителите по чл.8, ал.1 в служебните помещения, определени за административно обслужване в сградите на областната дирекция и нейните структурните звена.

 1. При необходимост от специализирана информация, служителите по чл.8, ал.2 се свързва със служител (експерт) от компетентното структурно звено на ОД на МВР – Плевен.
 2. Постъпилите искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби, предложения, сигнали и протести се регистрират в административната информационна система за документооборота, независимо от начина на тяхното подаване.
 3. Документите по ал.1, след резолиране от директора на ОД на МВР – Плевен или ръководителите на структурни звена или от определени от директора на ОД на МВР – Плевен други длъжностни лица, се насочват за изпълнение към компетентната структура.
 4. В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебните помещения има потребители, тяхното обслужване продължава след приключване на обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа.

 

Чл.11 (1) Искания/ заявления, жалби, протести, предложения и сигнали, отправени устно, се отразяват в двустранно подписан протокол (Приложение № 1), който се попълва от служителя по чл.8, ал.1.

            (2) Протоколът по ал.1 се регистрира и става неразделна част от преписката.

 

Чл.12 Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга, се извършва от служители, определени от директора на ОД на МВР - Плевен, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя – лично в служебните помещения, определени за административно обслужване, освен в случаите, когато в нормативен акт не е определено друго.

 

Чл.13 Организацията на работа с предложения и сигнали се извършва в съответствие с

Административнопроцесуалния кодекс и утвърдени от министъра на вътрешните работи правила.

 

Чл.14 Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

 

Чл.15 Обработването на лични се извършва в съответствие със Закона за защита на

личните данни и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

 

Чл.16 (1) Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронен път, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган-до 14 дни.

            (2) Сроковете по ал.1 не се прилагат, когато има други нормативно определени срокове.                                                                               

                                                                                        

Раздел III
КОНТРОЛ  НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

     

Чл.17 (1) Контрол по изпълнение на дейността за административно обслужване се осъществява от началника на отдел „Административен” при ОД на МВР – Плевен и ръководителите на структурни звена към ОД на МВР – Плевен, а в тяхно отсъствие – от заместващите ги със заповед служители.

 1. Контролът обхваща проверка за точното спазване на определените срокове, качеството на предоставените услуги, както и спазването на задълженията по чл.9.
 2. Началникът на отдел „Административен” при ОД на МВР – Плевен и ръководителите на структурни звена, предоставящи административни услуги, са длъжни да контролират движението на документите, да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им служители.

                                         

Раздел IV

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

 

Чл.18 За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на ОД на МВР – Плевен и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността чрез кутии за мнения и препоръки, благодарствени писма, интернет и анализ на предложенията и сигналите.

             

Чл.19 (1) Данните по чл.18 се използват при изготвяне на периодични анализи за съществуващото състояние на административното обслужване и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за тяхното отстраняване.

 (2) Анализите по ал.1 се изготвят от началника на отдел „Административен” при ОД на МВР – Плевен и периодично се оповестяват в подменю за ОД на МВР в интернет страницата на министерството на вътрешните работи, на информационното табло или по друг подходящ начин.

             

Чл.20 Информационните и комуникационни канали за връзка се актуализират и оповестяват в подменю за ОД на МВР в интернет страницата на министерството на вътрешните работи, на информационни табла или по друг подходящ начин.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в ОД на МВР-Плевен се издават на основание Заповед №8121з-367/05.04.2018 г. на министъра на вътрешните работи във връзка с чл.1, ал.2 от Наредбата за административно обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г.

             

§ 2. Изменения и допълнения на Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в ОД на МВР-Плевен се извършват по реда на п