МВР

ОД Плевен

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- ПЛЕВЕН ПРИ ГДПБЗН-МВР

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящите правила се урежда организацията на административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Плевен и Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) към РДПБЗН-Плевен.

 

Чл. 2. (1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите за административното обслужване, установени в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наредбата за административното обслужване, както и при гарантиране на:

 1.  Равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. Различни форми за достъп до административните услуги и информацията

за тях;

 1. Любезно, вежливо, отзивчиво и коректно отношение;
 2. Надеждна обратна връзка;
 3.  Качество на предоставяните услуги, съгласно утвърдената от министъра на вътрешните работи Харта на клиента.

(2) РДПБЗН-Плевен изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

Глава втора.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.3.(1) Административното обслужване в РДПБЗН-Плевен и РСПБЗН се извършва при спазване на Вътрешни правила за организацията на  административното обслужване в Министерството на вътрешните работи, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-367/05.04.2018 г., Харта на клиента на Министерството на вътрешните работи, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-365/04.04.2018 г., заповед рег. № 1983з-71/24.02.2016 г. на директора на ГДПБЗН-МВР, относно организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация в ГДПБЗН-МВР, както следва:

 1. Административното обслужване на физическите и юридическите лица в сградата на РДПБЗН-Плевен се организира и осъществява от звеното за „Административно обслужване“, на принципа на “едно гише“ за всички административни звена.
 2. Административното обслужване на физическите и юридическите лица се извършва в помещенията, определени за Деловодство на РДПБЗН-Плевен и Деловодство на РСПБЗН-Плевен в сградата на РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №31, П.К. 283 и сградите на РСПБЗН към РДПБЗН-Плевен, с адреси както следва:

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене, гр.Белене, бул. „България” № 50,  п.к. 5930, тел. 0658/3 13 63, 064/864 684;

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци

гр.Гулянци, ул. „Индустриална” № 10, П.К. 5960, тел. 06561/21 21, 064/864 641

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кнежа

гр.Кнежа, ул. „Марин Боев” №1, пощ. код: 5835, тел: 09132/70 61, 064/864 648

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски

гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий” № 43; тел: 0650 / 8 08 40, 064/864 840

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Никопол

гр.Никопол, пл. „Европа” № 3, тел: 06541/20 42, 064/864 677

-              Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг, гр.Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски” № 8, пощ. код: 5980; тел: 160, тел: 0659/9-22-22, 064/864 681

 1. Работното време за административното обслужване на физическите и юридическите лица е от понеделник до петък от 08.30 до 17.30 часа, без прекъсване.
 2. За осигуряване на непрекъснато работно време за административно обслужване и изпълнение на функционалните задължения на служителите от звената за административно обслужване в РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен, определям:

-              в помещение „Деловодство” на РСПБЗН-Плевен се извършва обслужване на потребители на административни услуги (и за РДПБЗН-Плевен) в периода от 10.30 - 12.00 часа и през времето, определено за обедна почивка на системния оператор в РДПБЗН-Плевен;

-              в помещение „Деловодство” на РДПБЗН-Плевен се извършва обслужване на потребители на административни услуги (и за РСПБЗН-Плевен) през времето, определено за обедна почивка на системния оператор в РСПБЗН-Плевен;

-              системните оператори в РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен ползват обедна почивка,  както следва:

 1. Системен оператор в РДПБЗН-Плевен – от 13.00 - 14.00 часа;
 2. Системен оператор в РСПБЗН-Плевен – от 12.00 - 13.00 часа.

-              При възникнала необходимост в посочените часове, системните оператори могат да разменят обедната си почивка, след съгласуване с началника на сектор „Административен“ към РДПБЗН-Плевен и началника на  РСПБЗН-Плевен;

-              Посоченото разпределение на работно време се спазва, включително и от  служителите, които заместват системните оператори.

 1. За останалите РСПБЗН при РДПБЗН-Плевен, административното обслужване на физическите и юридическите лица се извършва от началниците на РСПБЗН или определени от тях служители. При тяхно отсъствие документи се приемат от дежурните служители.
 2. В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебното помещение има потребители на административни услуги, работата да продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.
 3. Документите, които постъпват в РДПБЗН-Плевен се:
 • получават по пощата;
 • получават по електронната поща;
 • подават от потребителите в помещенията определени за административно обслужване.
 1. Приемането, регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи се извършва в служебно помещение „Деловодство” и помещенията определени за  административно обслужване на физическите и юридическите лица.
 2. Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват само със служителя в служебното помещение на РДПБЗН или РСПБЗН, определено за административно обслужване.
 3.  Всички документи (искания/заявления, както и сигнали, жалби, предложения и др.) се подават на гишето и след тяхното регистриране на потребителите на административно обслужване се дава входящ номер.
 4.  В искането се попълва пълното име и адреса за кореспонденция на гражданина или организацията, вида на искания документ, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни реквизити, ако такива са предвидени в нормативните актове.
 5. В случаите, когато заявителят на административна услуга желае да подаде искането устно, служител от звеното за административно обслужване изготвя протокол за устно заявена административна услуга (Приложение 1), който се подписва от него и от заявителя. Протоколът се регистрира в деловодната система и входящият му номер се предоставя на заявителя.
 6. Протоколът за устно заявена административна услуга да съдържа информация, съгласно реквизитите на бланката за съответната административна услуга. Предоставените от заявителя документи и материали, за извършване на административна услуга, се описват като приложение в протокола.
 7. В РДПБЗН-Плевен и РСПБЗН-Плевен се използва Централна автоматизирана информационна система "Документооборот" (ЦАИСДО) и е организиран контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административните услуги. В останалите РСПБЗН деловодството се осъществява на хартиен носител.
 8. При приемането на новопостъпил документ, на първата страница от него се поставя щемпел, в който се вписват входящия номер и датата на получаването му, с което се образува служебна преписка.
 9. При приемане на заявление за извършване на административна услуга, служителят извършващ административно обслужване предоставя на гражданите за попълване на необходимите формуляри, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите когато това се налага.
 10. При регистриране на входящи документи, служителят извършва проверка дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят да изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата.
 11. Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица, след представяне на копие от нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.
 12. Исканията за предоставяне на административни услуги се приемат в деловодството на РДПБЗН-Плевен или РСПБЗН към РДПБЗН-Плевен, след което според изискващата се услуга се разпределят на изпълнителите.
 13. Ред за получаване на заявени документи:
 • Получаването на документи на място от РДПБЗН-Плевен се извършва като се посочва име, фамилия, подпис на получателя, както и датата на получаване в изготвен за това опис или дневник;
 • Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице подало документа, или от упълномощен представител, след предоставяне на нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката;
 • Получаването на документи може да стане на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

Чл. 4 (1) Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РДПБЗН-Плевен, която съдейства на потребителите, съгласно изискванията на чл.28 от АПК.

(2)Информация за административното обслужване се получава от:

 1. деловодството, телефон: 064/864-416;
 2. информационно табло;
 3. интернет страницата на РДПБЗН Плевен, http://www.pleven.mvr.bg/.

Чл. 5. Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на нормативните актове, дейностите и функциите на РДПБЗН-Плевен:

 1. Административната услуга се извършва в законоустановения срок от съответното звено на РДПБЗН-Плевен, към което е насочено заявлението. Контрол по изпълнение на сроковете за предоставяне на административни услуги се осъществява от началникът на структурното звено, което има отношение към исканата услуга и служителите от административното звено;
 2. В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, да подготвя мотивиран отговор за това;
 3. При поискване, служителите от звеното за административно обслужване да дават информация на гражданите за движението на преписките;
 4. Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя;
 5. Работата с предложения и сигнали в РДПБЗН-Плевен се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава VІІІ от Административнопроцесуалния кодекс и вътрешноведомствените подзаконови нормативни актове, свързани с предложенията и сигналите.

Чл. 6. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва съгласно сроковете, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи, а когато в същия не са определени срокове - съгласно сроковете по АПК.

Чл. 7.  Когато поисканата административна услуга не е от компетентност на РДПБЗН-Плевен, заявлението и приложените към него документи се препращат на компетентния орган, като за това се уведомява заявителя.

Чл. 8.   Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, по сметка на  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен: Банка ОББ, IBAN: BG96UBBS80023112509310; Булстат: 129010972.

Чл. 9.  Директорът на РДПБЗН-Плевен, началниците на сектори и началниците на РСПБЗН към РДПБЗН-Плевен, приемат граждани, съгласно обявеното приемно време.

 1. Записването за прием се осъществява при дежурният служител от група „ОЦ“ при РДПБЗН-Плевен или на телефони 064/802-221, 064/864-416 – за директора на РДПБЗН-Плевен и началниците на сектори в РДПБЗН-Плевен.
 2. Записването за прием на началниците на РСПБЗН се осъществява в съответните РСПБЗН или на телефони,  както следва:

-       за РСПБЗН-Плевен – на телефони 064/802-221 или 064/864-276;

-       за РСПБЗН-Левски – на телефон 0650/82-225;

-       за РСПБЗН-Белене – на телефон 0658/31-363;

-       за РСПБЗН-Никопол – на телефон 06541/20-42;

-       за РСПБЗН-Гулянци – на телефон 06561/21-21;

-       за РСПБЗН-Кнежа – на телефон 09132/70-61;

-       за РСПБЗН-Червен бряг – на телефон 0659/92-222.

 1. По преценка на директора на РДПБЗН-Плевен и началниците на РСПБЗН, както и в неотложни случаи, гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.

Чл. 9. Административното обслужване в РДПБЗН-Плевен, се осъществява при спазване на стандарти за качество на административно обслужване, както следва:

 1. При изпълнение на служебните си задължения служителят, извършващ административно обслужване носи отличителен знак с данни за имената, длъжността и звеното, към което принадлежи;
 2. Служителите от РДПБЗН-Плевен се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;
 3. В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане, за попълване на документи и за получаване на необходимата информация;
 4. Времето за обработване на документи за административно обслужване е не повече от 20 минути.

Чл. 10. Хартата на клиента на Министерството на вътрешните работи, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-365/04.04.2018 г. да се постави на достъпно и видно място в служебните помещения на РДПБЗН-Плевен, в които се обслужват потребителите на административни услуги.

Чл. 11. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на МВР, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити.

Чл. 12. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

Чл. 13. Механизми за обратна връзка и изследване на удовлетвореността:

 1. РДПБЗН-Плевен предоставя възможност и средства за обратна връзка от потребителите на административни услуги;
 2. Средствата за осъществяване на обратна връзка са мнения и коментари, създадената процедура за работа с предложения и сигнали, телефонни линии, електронна поща и др.;
 3. Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги;
 4. Получената информация от обратна връзка и от измерването на удовлетвореността се анализира и служи за предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.

Чл. 14 (1) Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред, съгласно условията, предвидени в Глава VІ, дял втори на АПК.

(2) Административните актове могат се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност по реда на Глава Х, дял трети от АПК.