МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Никопол

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Никопол – Главен инспектор Радослав Мариус Стоенчев

Radoslav Marius Stoen4ev

Завършил е висше образование през 2003 г. във факултет ,,Пожарна и аварийна безопасност” при Академия на МВР, специалност ,,Пожарна и аварийна безопасност”, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. През 2008 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” по специалността „Публична администрация”.

Назначен е на работа в системата на МВР през 2003 г.

От 24.04.2015 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”– Никопол към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 677;

Административен пощенски: п. к. 5940, гр. Никопол, ул. „Европа“ № 3;

Адрес на електронна поща: [email protected]