МВР

ОД Плевен

 

• Харта на клиента

  • Приложение на РДПБЗН-Плевен към Харта на клиента на МВР, утвърдена със заповед № 8121з-760/23.07.2020 г. на министъра на вътрешните работи   HARTA_RDPBZN-Pl