МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг – Главен инспектор Николай Йорданов Николаев

Nikolai Iordanov Nikolaev

Завършил е висше образование през 2003 г. във факултет ,,Пожарна и аварийна безопасност” при Академия на МВР, специалност ,,Пожарна и аварийна безопасност”, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Назначен е на работа в системата на МВР през 2003 г.

От 27.06.2019 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”– Червен бряг към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 681;

Административен пощенски адрес: п. к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Георги С. Раковски“ № 8;

Адрес на електронна поща: [email protected]