МВР

ОД Кюстендил

 

Достъп до обществена информация

     Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация.
     Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти.
     По реда на ЗДОИ и утвърдени правила от министъра на вътрешните работи ОДМВР предоставя достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в дирекцията. Когато исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна, в случаите предвидени в закон, не се предоставя достъп. Достъпът може да бъде ограничен при условията на чл.13, ал. 2 от ЗДОИ. Законът не се прилага за достъп до лични данни.
     Редът за получаване на достъп е следният:
     - Заинтересованите лица подават писмено заявление – на място или по пощата, или устно запитване в ОДМВР – Кюстендил, и в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила. Заявленията за предоставяне на достъп до информация се считат за писмени и в случаите, когато са направени по електронен път на адреса на електронна поща на ОДМВР – Кюстендил:[email protected], като в този случай не се изисква подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

 Реквизитите на заявлението се съдържат в чл. 25, ал. 1, т. 1-4 от ЗДОИ. Ако заявлението не съдържа реквизитите по чл. 25, ал.1 т.1, 2 и 4, се оставя без разглеждане. За постъпило устно запитване в ОДМВР или съответните РУ се съставя протокол от длъжностно лице, приело запитването.
     - Постъпилите заявления или протоколи за устно запитване се регистрират в деловодството.
     - По постъпилите заявления или устни запитвания директорът се произнася с решение. За изготвените решения, заинтересованите се уведомяват по предвидения в закона ред.
     - Срокът за произнасяне по искания достъп е 14 дена след датата на регистрирането. Когато поради обема на изискваната информация е необходимо допълнително време, срокът за предоставянето може да бъде удължен до 10 дена, в случаите, когато се отнася до 3-то лице и е необходимо неговото съгласие, удължаването е до 14 дена.
     - Разходите по предоставянето на достъп до обществена информация  се заплащат, съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите, по банков път или в брой – в касата на ОДМВР – Кюстендил. Банковата сметка на ОДМВР е: BG27STSA93003103398301, BIC – STSABGSF, Банка ДСК ЕАД – клон Кюстендил.
     Адресът на ОДМВР е: гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” 12.
Звеното, отговорно за приемането на заявления по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил, е сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ на отдел „Административен“. Заявленията се приемат от старши експерт КАО или системен администратор в сектора, телефони за връзка: 078557248, 078557604.
     В районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила заявленията и устните запитвания се приемат от началниците на управленията или началници на сектори. РУ – Дупница, ул. “Бисеров” 2, РУ – Бобов дол, ул. “В. Коларов” 9, РУ – Рила, ул. “Ю. Гагарин” 2.
     Работното време на ОДМВР и районните управления е от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък.

Нормативите за разходите при предоставяне на обществена информация са определени от министъра на финансите, както следва:

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

   
Министерство на финансите

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) С. Дянков

   
    За постъпилите писмени заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага реда, установен в глави първа и четвърта от ЗДОИ. Заявленията се приемат и разглеждат по реда, установен в т. 1-8 от заповед № 277з-1018/07.06.2019 г. на директор на ОДМВР-Кюстендил, относно Определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация в ОДМВР-Кюстендил, и прилагане на Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществена информация,  доколкото е приложим. Информацията от обществения сектор за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени в тарифа, приета от Министерски съвет на основание чл. 41ж, ал. 5, т. 1 ЗДОИ.

   Областна дирекция на МВР-Кюстендил не поддържа самостоятелни регистри и съответно има препратка към интернет страницата на МВР за поддържания от МВР регистър на даренията.

   Помещението, представляващо заседателна зала към кабинета на директора на ОДМВР-Кюстендил, находящо се на четвъртия етаж в сградата на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, с адрес – гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12,  е определено за преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия, достъпът, до която е предоставен по реда на Закона за достъп до обществена информация.

ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

СПИСЪЦИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ОБЯВЯВАНЕ, ОТНОСИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР КЮСТЕНДИЛ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ЗДОИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ