МВР

ОД Кюстендил

 

Официални съобщения

Заповед за налагане на ПАМ "отнемане правото на пребиваване в Република България" на чужденец

З А П О В Е Д

 

№ 277з-1451/03.09. 2019 г.

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

           Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка рег.№ 5367р-1984/02.09.2019 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Гражданина на Република Северна Македония ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г, има разрешено постоянно пребиваване с решение № 567718/03.01.2018г на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/.

С писмо рег.№ А- 22734/14.08.2018 на  Началник отдел „СИРЕНЕ“ при ДМОС ни информира,че спрямо гражданина на Република Северна Македония ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г, е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от три години валидна до 24.07.2022г., на основание, че за същия има получени данни, че на 02.09.2018г. е прекарал незаконно с лек автомобил през границата между Австрия и Германия петима граждани на Република Северна Македония / с цел намиране на работа в Германия.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с рег. № 5367р-1898/20.08.2019 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че гражданина на Република Северна Македония  ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген, шенгенски индетификационен номер DE P182460011309 0000 01. Сигналът е въведен от Германия на 24.07.2019г със срок до 24.07.2022г.

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

            За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо рег. №  536700-2230/20.08.2019г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 29.08.2019г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденецът има издадено разрешение за пребиваване /картов носител/ № 701009751 и е напуснала територията на Р България на 22.08.2019г..

При извършена справка на 02.09.2019 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че гражданина на Република Северна Македония  ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г.. последно   е влязъл на  територията на Република България на 22.08.2019г. в 15.18 ч. ,като в същия ден е напуснал в 16.24 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 02.09.2019 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от гражданина на Република Северна Македония  ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г..

С писмо рег.№ А- 23368/21.08.2018 на  Началник отдел „СИРЕНЕ“ при ДМОС ни информира,че е проведена консултация с Германия, при което са е отговорено, че спрямо гражданина на Република Северна Македония ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г, е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от три години валидна до 24.07.2022г., на основание, че за същия има получени данни, че на 02.09.2018г. е прекарал незаконно с лек автомобил през границата между Австрия и Германия петима граждани на Република Северна Македония / с цел намиране на работа в Германия.

Постоянното пребиваване на  гражданина на Република Северна Македония  ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976  не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

 

 

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

 

 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на гражданина на Република Северна Македония  Гражданинът на Република Северна Македония ГЬОРГИЕВИЧ САШО /GJORGJEVIKJ SASHO/ роден  на 24.08.1976г., ЕГН: 7608242962,  ЛНЧ: 1003759463, постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, с. Жабокрът ул. Иван Вазов 11.     

       

На основание чл.39б от Закона за чужденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София, ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР – КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                         ______________________

ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

 

09 сеп 2019

Заповед за налагане на ПАМ

З А П О В Е Д

 

№ 277з-1440/28.08. 2019 г.

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

           Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка УРИ: 5367р-1776/31.07.2019 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Гражданинът на Република Северна Македония МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г има разрешено постоянно пребиваване с решение № 603846/10.07.2018г. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/.

С  писмо рег.№ 5364р-13841/24.07.2019г. Дирекция „Миграция“ ни информира, че с писмо вх. № 5364в-437/22.07.2019г. и рег. № А 20319/22.07.2019г  на Началник отдел СИРЕНЕ при ДМОС след консултационна процедура с бюро СИРЕНЕ- Дания е изяснено, че спрямо гражданката на Република Северна Македония МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г, е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от две валидна до 05.01.2021г., на основание, че същата превишила разрешения срок за пребиваване в Дания с 82 дни.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с № УРИ 5367р-1776/31.07.2019 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че гражданина на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген, шенгенски индетификационен номер DK 190228220293B 0000 01. Сигналът е въведен от Дания  на 28.02.2019г със срок до 05.01.2021г 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

            За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо рег. №  536700-2229/31.07.2019г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 11.05.2019г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждата гражданин не е предоставила в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденецът има издадено разрешение за постоянно пребиваване / картов носител/ № 701028453 и е напуснала Р България на 16.01.2019г.

При извършена справка на 20.08.2019 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че гражданина на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г.последно   е влязла на  територията на Република България на 16.01.2019г. в 11.36 ч. ,като в същия ден е напуснала в 16.03 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 20.08.2019 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от гражданина на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г..

Отправено е запитване с писмо рег.№ 5367р-1777 /31.07.2019г. до отдел СИРЕНЕ при ДМОС  за консултация с държавата заложила сигнала в ШИС. С  писмо рег. № А-21460/01.08.2019г. на Началник отдел СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че е проведена консултационна процедура с бюро СИРЕНЕ-Дания за  гражданина на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г. Уведомили са ги, че сигналът им въведен в ШИС е валиден до  06.01.2021г.

 

Постоянното пребиваване на  гражданката на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г.  не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

 

 

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

 

 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на гражданина на Република Северна Македония  МИХАЙЛОВА МАРИЯ /MIHAJLOVA MARIJA/ родена на 15.11.1988г. ЕГН:8811152837 ЛНЧ: 1003918185, постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, общ. Кюстендил гр. Кюстендил ул. Юстиниян № 12А, ет.1.     

       

На основание чл.39б от Закона за чужденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

 

 

 ДИРЕКТОР

 ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

 СТ. КОМИСАР:

                       ______________________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

 

03 сеп 2019

Съобщение до Лазаров Александар, ул. "Овощарска" № 5, ет. 4, гр. Кюстендил

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ ,

               

Уведомяваме Ви, че в група „Миграция“ при Областна дирекция на МВР – Кюстендил (ОДМВР – Кюстендил), е образувано административно производство по повод получени данни от извършена проверка от служители на група „Миграция“, в хода на която е установено ,че има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигналът е въведен от Норвегия на 18.08.2016г със срок до 10.08.2021г. 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006/“ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

 

В тази връзка, на основание чл. 26, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че в случай, че по отношение на Вас се установи хипотезата на чл. 40, ал. 2,  от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ / е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане/  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане,а именно, че като чужденец, получил разрешение за постоянно пребиваване,има  подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане, административното производство ще приключи с административен акт (заповед), с който по отношение на Вас ще се приложи принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България“. В случай, че не се потвърдят получените данни, производството ще бъде прекратено.

Окончателният акт по административното производство ще бъде издаден в срок до 28.09.2019 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 АПК Ви се предоставя възможност да преглеждате документите по преписката по административното производство, както и да си правите бележки, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в служебните помещения на група „Миграция” при ОД МВР -  Кюстендил. Предоставя Ви се и възможност да изразите становище по събраните доказателства в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, както и да направите писмени искания и възражения.

За изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, сте длъжен в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, да представите доказателства, които се намират при Вас и ще бъдат в защита на вашите интереси.

В същия срок представете и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да дадете отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

В обяснението изрично посочете адрес за кореспонденция.

 

 

ЗА ДИРЕКТОР:

                           Веско Рангачев

Съгласно заповед рег. № 277з-1353/15.08.2019г. на директор ОДМВР Кюстендил

                                   

03 сеп 2019

​РСПБЗН – Кюстендил, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Кюстендил  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Кюстендил

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.  Сградата е построена през 1933 г. и от тогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018

​РСПБЗН – Дупница, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Дупница  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018