МВР

ОД Кюстендил

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-КЮСТЕНДИЛ, ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР – Кюстендил), като основна структура на Министерството на вътрешните работи по смисъла на чл.  37, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), осъществяваща дейността си на територията на област с административен център град Кюстендил, е задължен субект за достъп до обществената информация, която се създава, съхранява или се обработва в дирекцията.

Дейността по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил, е организирана при съобразяване с разпоредбите на специалния закон, Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, заповеди № 277з-305/08.03.2016 г. и № 277з-285/17.02.2017 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил.

През 2017 г. в ОДМВР - Кюстендил, са постъпили общо 8 (осем) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, които са регистрирани в специалния регистрационен дневник на областната дирекция по ЗДОИ.

 Съгласно категорията на субектите на правото по ЗДОИ, 3 (три) от постъпилите заявления са от граждани на Р България, а от неправителствени организации са постъпили 5 (пет) заявления. Всичките осем запитвания са в писмена форма и са постъпили по електронен път, като три от тях са препратени по компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, от МВР. Няма постъпили устни запитвания за достъп до обществена информация.

Всички заявления са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като с решения на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, е предоставен пълен достъп до исканата информация. Всички заявления, постъпили в ОДМВР – Кюстендил, за предоставяне на достъп до обществена информация са разгледани във възможно най – кратък срок, взето е решение в законоустановения 14-дневен срок, за което заявителите са писмено уведомени и решенията са изпратени по електронен път на посочените от заявителите адреси на електронни пощи. Достъпът до търсената обществена информация е предоставен своевременно, във формата посочена в решението, съобразена с предпочитаната такава за предоставяне, посочена от заявителя.

През 2017 г. няма решения на директора на ОДМВР – Кюстендил за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Няма постъпили искания или отказ за предоставяне до обществена информация за повторно ползване.

Срещу решенията на директора на ОДМВР-Кюстендил, с които се е произнесъл по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г., няма подадени жалби до компетентния съд от името на заявителите. Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР – Кюстендил по ЗДОИ през 2017 г.

Дейността на ОДМВР – Кюстендил, по прилагане на ЗДОИ е добре организирана, като през 2017 г. всички служители, имащи задължения, свързани с тази дейност своевременно и компетентно са ги изпълнявали, съгласно разпоредбите на ЗДОИ, Вътрешните правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016г. на министъра на вътрешните работи и заповеди № 277з-305/08.03.2016 г. и № 277з-285/17.02.2017 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил.