МВР

ОД Кюстендил

 

ЗАПОВЕД

 

ЗАПОВЕД

277з-285-17.02.2017

 

Относно: определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация в ОДМВР – Кюстендил, и прилагане на Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 43, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, и в изпълнение на ЗДОИ,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Устни запитвания и писмени заявления за достъп до обществена информация да се приемат в ОДМВР – Кюстендил, и в районните управления при ОДМВР - Кюстендил.

2. Устни запитвания за достъп до обществена информация, в съответствие с разпоредбите на ЗДОИ и в съответствие с Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, да се приемат с протокол за приемане на устно запитване в ОДМВР – Кюстендил, и в районните управления при ОДМВР - Кюстендил, както следва:

2.1. В ОДМВР - Кюстендил – на централния вход, от служителя на длъжност старши експерт (КАО) в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ (КАПОЧР) на отдел „Административен“, а при негово отсъствие – от системен администратор в сектор КАПОЧР.

2.2. В районните управления при ОДМВР - Кюстендил – на централния вход на съответното управление, от началника на управлението или от началниците на сектори в съответното управление (за РУ – Кюстендил, и РУ - Дупница).

Служителите по т. 2.1 и т. 2.2, приели устно запитване, да изготвят докладна записка до директора на ОДМВР – Кюстендил, в деня на неговото постъпване, в която отбелязват трите имена на заявителя, адрес за кореспонденция, каква информация е поискана и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до информацията. Към докладната записка да се прилага изготвеният протокол за приемане на устно заявление.

3. Изготвена докладна записка по т. 2 или постъпило писмено заявление, в т.ч. и постъпило по електронен път, да се регистрират в самостоятелен регистър при ОДМВР – Кюстендил, в деня на тяхното постъпване. Същите да се докладват на директора на ОДМВР – Кюстендил, в деня на регистрирането им.

4. След надлежно възлагане, началникът на съответното структурно звено на ОДМВР - Кюстендил, имащо отношение към информацията, до която се иска достъп, в спешен порядък да организира изготвянето на подробна справка по постъпилото заявление за достъп до обществена информация. В справката да се посочва съхранява ли се в ръководеното от него структурно звено търсената информация, в какъв обем и следва ли тя и в каква степен да бъде предоставена на заявителя. Справката да се предава в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ в петдневен срок от възлагането й, за незабавно окомплектоване на преписката.

5. Окомплектованата преписка по постъпило заявление за достъп до обществена информация да се възлага от началника на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ на юрисконсулт, за изпълнение на задълженията, произтичащи от Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи.

6. Преди постановяване на решението за предоставяне на достъп до обществена информация, служителят по сигурността на информацията при ОДМВР – Кюстендил, да изразява становище за това дали информацията, достъп до която се иска, представлява класифицирана такава по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

7. Документите, свързани с всички действия по разглеждането на писмено заявление или устно запитване за достъп до обществена информация, ведно с удостоверителните документи за всички извършени връчвания, представляват административна преписка по разглеждането, която да се окомплектова и съхранява в отделно номенклатурно дело, обособено в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“.

8. Съответният служител, определен в конкретно решение за достъп до обществена информация на директора на ОДМВР - Кюстендил, да предостави достъпа, своевременно да подготвя предоставянето на достъпа до обществена информация във формата, посочена в решението и стриктно да изпълнява задълженията си, произтичащи от чл. чл. 27- 30 от Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи.

След предоставяне на достъпа до обществена информация, съответният служител да изготвя докладна записка до директора на ОДМВР гр. Кюстендил, във връзка с изпълнение на задълженията му, произтичащи от решението за предоставяне на достъп до обществена информация. Към докладната записка да се прилага съставения протокол по чл. 30 от Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, и екземпляра от справката за определяне на разходите за предоставяне на исканата информация, ако такава е била поискана от заявителя.

Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, и това е постановено в решението на компетентния орган, определеният служител да изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по чл. 35, ал. 2 ЗДОИ и не се заплащат разходи по предоставянето.

Връчването на решение, с което е отказан достъп до обществена информация, да се осъществява от служителя, определен в него, или от длъжностното лице, посочено в т. 11 от настоящата заповед, по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/ 28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи.

9. За постъпилите писмени заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага реда, установен в глави първа и четвърта от ЗДОИ. Заявленията се приемат и разглеждат по реда, установен в т. 1-8 от настоящата заповед, доколкото е приложим. Информацията от обществения сектор за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определена з тарифа, приета от Министерски съвет на основание чл. 41ж, ал. 5, т. 1 ЗДОИ.

10. Началникът на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ да възложи извършване на проверка дали на определените в т. 1 от настоящата заповед места за подаване на заявления за достъп до обществена информация са обявени към настоящия момент възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им. При необходимост, в срок до 28.02.2017 г., обявите да бъдат подновени и/или актуализирани.

Такива проверки да се извършват периодично, с оглед осигуряване постоянното изпълнение на задължението по чл. 21, във връзка с чл. 24 и чл. 26 ЗДОИ.

11. В годишния отчет на ОДМВР – Кюстендил, задължително да се включват следните данни за дейността на дирекцията по ЗДОИ: постъпили писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация; направените откази и основанията за това; постъпили искания за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация за повторно ползване и основанията за това; постъпили жалби, данни за хода и решенията по водени съдебни спорове. Отчетът да се изготвя съвместно от юрисконсулт и началник на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“. Същият, след утвърждаването му от директора на ОДМВР – Кюстендил, да се публикува ежегодно, в срок до 31 януари на следващата година, на интернет страницата на дирекцията, секция „Достъп до обществена информация“, като организацията за това се възлага на началника на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОДМВР – Кюстендил.

12. Определям длъжностното лице, заемащо длъжността старши експерт (КАО) в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОДМВР – Кюстендил, пряко да отговаря за предоставянето на обществена информация, когато в решението за предоставяне на достъп до информация не е определено изрично друго длъжностно лице.

13. Определям помещението, представляващо заседателна зала към кабинета на директора на ОДМВР-Кюстендил, находящо се на четвъртия етаж в сградата на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, с адрес – гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12, за преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия, достъпът, до която е предоставен по реда на Закона за достъп до обществена информация.

14. Началниците на отдели в ОДМВР - Кюстендил, началниците на самостоятелни групи и звена в ОДМВР – Кюстендил, и началниците на районни управления при ОДМВР – Кюстендил, да се запознаят с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и с Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи (RDVR_KUST/Вътрешни правила по ЗДОИ) и да създадат необходимата организация по прилагането им в ръководените от тях структурни звена.

15. Утвърждавам, като неразделна част от настоящата заповед, образци на: протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация – приложение № 1, протокол за предоставяне на достъп до обществена информация – приложение № 2 и справка за определяне на разходите за предоставяне на искана информация – приложение № 3.

16.1. Началникът на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ да създаде организация настоящата заповед и Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, да бъдат публикувани на интернет страницата на ОДМВР – Кюстендил, секция „Достъп до обществена информация“, в тридневен срок от издаване на заповедта.

16.2. В срок до 21.02.2017 г. началникът на сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОДМВР – Кюстендил, да организира публикуването на актуална информация, относима към ОДМВР – Кюстендил, по смисъла на чл. 15 и чл. 15а ЗДОИ. Информацията по чл. 15 ЗДОИ, относима към ОДМВР – Кюстендил, в хипотезите, приложими за дирекцията, да се обновява в срок до три работни дни от издаването/влизането в сила на съответния акт или от създаването на съответната информация.

16.3. Служителят на длъжност старши експерт (КАО) в сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ да следи за изпълнение на задълженията на ОДМВР – Кюстендил, по чл. 14 ЗДОИ, като при възникване на посочените там хипотези докладва незабавно на началника сектор КАПОЧР на отдел „Административен“ при ОДМВР – Кюстендил, който предприема съответните организационни действия.

Настоящата заповед отменя заповед № 277з-305/08.03.2016 г. на директора на ОДМВР-Кюстендил.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на началника на отдел „Административен“ при ОДМВР - Кюстендил.

Копие от заповедта да се даде на: началниците на отдели в ОДМВР - Кюстендил, началника на сектор КАПОЧР, началника на сектор ФОУССД, началниците на самостоятелни групи и звена в ОДМВР - Кюстендил, началниците на районни управления при ОДМВР - Кюстендил, на служителя по сигурността на информацията и на служителя от ПВО при ОДМВР - Кюстендил, за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: /п/

СТАРШИ КОМИСАР

Елиан Стамболийски