МВР

ОД Кюстендил

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-КЮСТЕНДИЛ, ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА


Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР – Кюстендил), като основна структура на Министерството на вътрешните работи по смисъла на чл.  37, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), осъществяваща дейността си на територията на област с административен център град Кюстендил, е задължен субект за достъп до обществената информация, която се създава, съхранява или се обработва в дирекцията. 
Дейността по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил през 2019 г., е организирана при съобразяване с разпоредбите на специалния закон, Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, изменена и допълнена със заповед № 8121з-616/27.05.2019 г., заповед № 277з-285/17.02.2017 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил и заповед № 277з-1018/07.06.2019 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил. На интернет страницата на ОДМВР – Кюстендил в раздел „Достъп до обществена информация“, е публикувана разяснителна информация за граждани, как да упражняват правото си на достъп до обществена информация, както и информацията по чл. 15 и чл. 15а ЗДОИ.
През 2019 г. в ОДМВР - Кюстендил, са постъпили общо 11 (единадесет) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, които са регистрирани в специалния регистрационен дневник на областната дирекция по ЗДОИ.
 Съгласно категорията на субектите на правото по ЗДОИ, едно от постъпилите заявления е от гражданин на Република България, журналист, и 10 (десет) от неправителствени организации. Всичките единадесет запитвания са в писмена форма и са постъпили по електронен път, като седем от тях са препратени по компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, в т.ч. 6 бр. от МВР и 1 бр. от Община Кюстендил. Няма постъпили устни запитвания за достъп до обществена информация. С постъпилите заявления е поискан достъп до информация по различни теми, като преобладават темите – отчетност, контролна дейност на институцията и изразходване на публични средства.
Десет от постъпилите заявления са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като с решения на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, е предоставен пълен достъп до съхраняваната и обработвана в ОДМВР - Кюстендил информация. По две от постъпилите заявления, по които с решение е предоставен достъп до искана информация, заявителите са уведомени, че по отделни, единични въпроси от заявленията, исканата информация не се обработва от ОДМВР – Кюстендил по критериите, по които е поискана. По едно от постъпилите заявления, извън предходно посочените две, освен предоставен достъп с решение, по един от поставените въпроси заявлението е препратено, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ на друг орган, като също така част от заявлението, по конкретно поставен въпрос е оставено без разглеждане, като недопустимо по реда на Закона за достъп до обществена информация заявлението, на основание чл. 4, ал. 1, предложение второ, във връзка с чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.
По едно от постъпилите заявления, препратено на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил от Община Кюстендил, за произнасяне по конкретен въпрос от заявлението, заявителят, както и Община Кюстендил са уведомени, че задълженото лице по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, по конкретно поставения въпрос е именно Община Кюстендил и ОДМВР-Кюстендил не дължи произнасяне по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗДОИ.
Всички заявления, постъпили в ОДМВР – Кюстендил, за предоставяне на достъп до обществена информация са разгледани във възможно най – кратък срок и не по- късно от законоустановения 14-дневен срок. Всички заявители са писмено уведомени, като всичките 10 решения са изпратени по електронен път на посочените от заявителите адрес на електронна поща. Достъпът до търсената обществена информация е предоставен своевременно, във формата посочена в решението, съобразена с предпочитаната такава за предоставяне, посочена от заявителя.
През 2019 г. няма решения на директора на ОДМВР – Кюстендил за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Няма постъпили искания или отказ за предоставяне до обществена информация за повторно ползване. 
Срещу решенията на директора на ОДМВР-Кюстендил, с които се е произнесъл по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г., няма подадени жалби до съответния административен съд от името на заявителите. Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР – Кюстендил по ЗДОИ през 2019 г.
През 2019 г. няма постъпили в ОДМВР-Кюстендил заявления за достъп до обществена информация, чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ.
Дейността на ОДМВР – Кюстендил, по прилагане на ЗДОИ е добре организирана, като през 2019 г. всички служители, имащи задължения, свързани с тази дейност своевременно и компетентно са ги изпълнявали, съгласно разпоредбите на ЗДОИ, Вътрешните правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016г. на министъра на вътрешните работи, изменена и допълнена със заповед № 8121з-616/27.05.2019 г., заповед № 277з-285/17.02.2017 г. и заповед № 277з-1018/07.06.2019 г., двете на директора на ОДМВР – Кюстендил.