МВР

ОД Кюстендил

 

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите заявления през 2015 г.

Като основна структура на Министерството на вътрешните работи, осъществяваща дейността си на територията на област с административен център град Кюстендил, Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР - Кюстендил), предвид компетентността, установена с разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), е задължен субект по смисъла на закона за достъп до обществената информация, която се създава, съхранява или се обработва от дирекцията.
Организацията на дейността по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил, се осъществява при съобразяване с регламента, установен в закона, Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по ЗДОИ, утвърдени със заповед № Із-771/21.03.2011 г. на министъра на вътрешните работи, и заповед № 277з-341/10.03.2015 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил.
През 2015 г. в ОДМВР – Кюстендил, са постъпили 13 (тринадесет) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, които са регистрирани в специалния регистър по ЗДОИ на ОДМВР – Кюстендил. Съгласно категорията на субектите на правото по ЗДОИ, 4 (четири) от постъпилите заявления са от граждани на Р България, от журналисти – 2 (две), и от неправителствени организации – 7 (седем) заявления.  Единадесет от заявленията са в писмена форма, а две са постъпили по електронен път, като в по-голямата си част са препратени по компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, от МВР.
Десет от заявленията са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, в цялост, като по тези заявления, с решение на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, е предоставен искания пълен достъп по поставените въпроси. Едно от заявленията не е разгледано по реда на ЗДОИ, като заявителят е уведомен на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, че търсената информация не се обработва в ОДМВР – Кюстендил. В един от случаите по заявление, постъпило от неправителствена организация, с решение на директора на ОДМВР – Кюстендил, е предоставен пълен достъп до част от исканата информация. По един от поставените в това заявление въпроси, искането е оставено без разглеждане като недопустимо. За част от търсената информация, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, заявителят е уведомен с решението, че информацията не се съхранява и обработва в ОДМВР – Кюстендил. Аналогичен е случаят със последното постъпило за 2015 г. заявление за достъп до обществена информация от гражданин. За част от търсената служебна обществена информация е предоставен пълен достъп по реда на ЗДОИ. С постановеното решение заявителят е уведомен, че исканата информация по два от поставените в заявлението въпроси не се съхранява и обработва в ОДМВР – Кюстендил, като му е съобщено, че на основание чл. 31, ал. 2 ЗДОИ заявлението му, за произнасяне в тази част, е препратено по компетентност на задължения субект по ЗДОИ, който съхранява и обработва търсената информация.
Всички произнасяния по постъпили в ОДМВР - Кюстендил, заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, са реализирани в законноустановения срок.
В пет от случаите заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни) за получаване на предоставения му достъп до информация. За едно от заявленията към момента не е изтекъл срокът за получаване.
Във връзка с произнасянето на ОДМВР-Кюстендил по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2015 г., няма подадени жалби до компетентния съд от името на заявителите. Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР – Кюстендил по ЗДОИ през 2015 г.
Дейността на ОДМВР - Кюстендил по прилагане на ЗДОИ е добре организирана, като през 2015 г.  всички служители, имащи задължения, свързани с тази дейност своевременно и компетентно са ги изпълнявали.