МВР

ОД Кюстендил

 

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите заявления през 2014 г.

Предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР - Кюстендил), като основна структура на Министерството на вътрешните работи, осъществяваща дейността си на територията на област Кюстендил, е задължен субект по смисъла на закона, за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от дирекцията. Дейността по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил се осъществява при спазване на: регламента, установен в закона, Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по ЗДОИ, утвърдени със заповед № Із-771/21.03.2011 г. на министъра на вътрешните работи, и заповед № 1057/04.04.2011 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил.
През 2014 г. в специалния регистър по ЗДОИ на ОДМВР – Кюстендил са регистрирани 18 (осемнадесет) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация. Съгласно категорията на субектите на правото по ЗДОИ, 7 (седем) от постъпилите заявления са от граждани на Р България, от журналисти – 6 (шест), от фирми – 3 (три) и от неправителствени организации – 2 (две) заявления.  Шестнадесет от заявленията са в писмена форма, а две са постъпили по електронен път, като в по-голямата си част са препратени по компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, от МВР.
Шестнадесет от заявленията са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като по тези заявления, с решение на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил е предоставен искания достъп по поставените въпроси.
Две от постъпилите и регистрирани заявления, за достъп до обществена информация, са оставени без разглеждане по реда на ЗДОИ. Едно от тези заявления, постъпило от гражданин, не е съдържало точно описание на исканата информация, като в указания срок по чл. 29, ал. 2 ЗДОИ, след нарочно писмо, заявителят не е уточнил предмета на исканата обществена информация. По другото заявление, постъпило от юридическо лице, исканата информация не е преценена като обществена по смисъла на ЗДОИ, респективно заявлението не е разгледано по реда на този закон.
Всички решенията за предоставяне на достъп до обществена информация са издадени в законноустановения срок.
В девет от случаите заявителя не се е явил в определения срок (до 30 дни) за получаване на предоставения му достъп до информация.
Във връзка с произнасянето на ОДМВР-Кюстендил по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2014 г., няма подадени жалби до компетентния съд от името на заявителите. Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР – Кюстендил по ЗДОИ през 2014 г.
Дейността на ОДМВР - Кюстендил по прилагане на ЗДОИ е добре организирана, като през 2014 г.  всички служители, имащи задължения, свързани с тази дейност своевременно и компетентно са ги изпълнявали.