МВР

ОД Кюстендил

 

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ през 2011 г.

     През 2011 г. в ОДМВР-Кюстендил, като задължен субект по ЗДОИ, са постъпили 5 /пет/ заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.  Четири от тях са определени като допустими за разглеждане по реда на ЗДОИ, като на заявителите, с решения на директора на ОДМВР-Кюстендил, е предоставен исканият достъп.
     По едно заявление искането е преценено като недопустимо за разглеждане по реда на ЗДОИ, по съображение, че заявеният достъп не е покривал критериите за обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ.