МВР

ОД Кюстендил

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР – КЮСТЕНДИЛ ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Областна дирекция на МВР – Кюстендил, като задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от закона, през 2012 г. е регистрирала в специалния си регистър по ЗДОИ 4 (четири) заявления за предоставяне на достъп до информация. Заявленията са в писмена форма, като едно е постъпило на хартиен носител, а три са постъпили по електронен път.
Три от заявленията са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като по едно от тези заявления, подадено от журналист, с решение на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил е предоставен искания достъп по поставените въпроси. Във връзка само с едно от исканията, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, заявлението е препратено на органа, разполагащ с исканата информация.
По две от разгледаните заявления, постъпили от неправителствена организация, на заявителите са изпратени уведомления за липса на исканата обществена информация в ОДМВР-Кюстендил.
Едно от постъпилите и регистрирани заявления, подадено от името на журналист, за достъп до обществена информация е преценено като недопустимо за разглеждане по реда на ЗДОИ и АПК. По два от поставените в заявлението въпроси, достъпът до исканата информация е бил предоставен на заявителя с решение на министъра на вътрешните работи. Заявеният достъп до информация, поставен в третия въпрос по заявлението, не е покривал нормативните критерии за обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ.
Във връзка с произнасянето на ОДМВР-Кюстендил по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2012 г., няма подадени жалби от името на заявителите.