МВР

ОД Кюстендил

 
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 ОТ 24 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МВР,

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-91 ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА РЕДА  И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ В МВР

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МВР

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470 ОТ 27 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА И ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА В МВР 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАН Е НА КОНВОЙНА ДЕЙНОСТ В МВР

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-507 ОТ 26 МАРТ 2008 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СТРУКТУРИТЕ НА МВР 

ИНСТРУКЦИЯ № 39 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МВР И НАП 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-748 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ МВР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И НА ПРОВЕРКИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-823 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА МВР ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 ОТ 10 МАРТ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  И ТЕХНОЛОГИЯТА НА РАБОТА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР ПРИ ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-464 ОТ 26 АВГУСТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ПО ЧЛ. 81, АЛ. 1 И 2 И ЧЛ. 83, АЛ. 1 ОТ ЗМВР ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МВР 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ