МВР

ОД Кюстендил

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-КЮСТЕНДИЛ, ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР - Кюстендил), като основна структура на Министерството на вътрешните работи по смисъла на чл.  37, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), осъществяваща дейността си на територията на област с административен център град Кюстендил, е задължен субект за достъп до обществената информация, която се създава, съхранява или се обработва в дирекцията.
Дейността по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил, е организирана при съобразяване с разпоредбите на специалния закон, Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, и заповед № 277з-341/10.03.2015 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил.
През 2016 г. в ОДМВР – Кюстендил, са постъпили общо 13 (тринадесет) заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, които са регистрирани в специалния регистрационен дневник на областната дирекция по ЗДОИ.
 Съгласно категорията на субектите на правото по ЗДОИ, 3 (три) от постъпилите заявления са от граждани на Р България, а от неправителствени организации са постъпили 10 (десет) заявления. Едно от заявленията е постъпило в писмена форма, а дванадесет са постъпили по електронен път, като единадесет от тях са препратени по компетентност, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, от МВР.
Всички от заявленията са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като с решение на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, е предоставен искания достъп до информация. По три от заявленията заявителите са уведомени, че част от търсената информация не се съхранява и обработва в ОДМВР – Кюстендил, и дирекцията няма данни за местонахождението на същата. Във връзка с останалата част на заявленията, е предоставен пълен достъп до търсената информация.
Всички произнасяния по постъпили в ОДМВР - Кюстендил, заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, са осъществени в законоустановения срок.
В един от случаите заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни) за получаване на предоставения му достъп до информация.
Срещу решенията на директора на ОДМВР-Кюстендил, с които се е произнесъл по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2016 г., няма подадени жалби до компетентния съд от името на заявителите. Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР – Кюстендил по ЗДОИ през 2016 г.
Дейността на ОДМВР – Кюстендил, по прилагане на ЗДОИ е добре организирана, като през 2016 г. всички служители, имащи задължения, свързани с тази дейност своевременно и компетентно са ги изпълнявали.