МВР

ОД Кюстендил

 

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите заявления през 2013 г.

      На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Областна дирекция на МВР-Кюстендил, като задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от закона, през 2013 г. е регистрирала в специалния си регистър по ЗДОИ 11 (единадесет) заявления за предоставяне на достъп до информация. От граждани на Р България – 2 (две) заявления, от журналисти – 5 (пет), от фирми – 1 (едно) и от неправителствени организации – 3 (три) заявления.  Осем от заявленията са в писмена форма, а три са постъпили по електронен път.
      Осем от заявленията са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ, като по  тези заявления, с решение на директора на Областна дирекция на МВР-Кюстендил е предоставен искания достъп по поставените въпроси.
Във връзка с едно от исканията, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, заявлението е препратено на органа, разполагащ с исканата информация, като заявителя е уведомен, че в ОДМВР-Кюстендил липсва исканата обществена информация.
По друго от исканията, заявителя е уведомен, че исканата информация не е налична изобщо в ОДМВР-Кюстендил.
Едно от постъпилите и регистрирани заявления, подадено от името на журналист, за достъп до обществена информация е преценено като недопустимо за разглеждане по реда на ЗДОИ.
      Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация са издадени в законноустановения срок.
      В пет от случаите заявителя не се е явил в определения срок (до 30 дни) за получаване на предоставения му достъп до информация.
Във връзка с произнасянето на ОДМВР-Кюстендил по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2013 г., няма подадени жалби от името на заявителите.