МВР

ОД Кюстендил

 

Новини

Спазвайте противоепидемичните мерки!

Спазвайте противоепидемичните мерки, бъдете отговорни към себе си и другите!

 

116 карантинирани лица са проверени вчера от служители на ОДМВР и РЗИ в Кюстендилска област. Нарушения не са установени.

Продължава стриктно изпълнение по спазване и контрол на предписаните мерки в заповедта на министъра на здравеопазването. Ежедневно се обработва информацията за завърналите се от чужбина жители на Кюстендилска област и се правят проверки за спазването на задължителната домашна карантина. Напомняме, че отклонилите се от тази мярка попадат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Продължават стриктни проверки на изградените КПП.  За Кюстендил те са  в с. Цървеняно, с. Нов чифлик, с. Жиленци и на изхода на Кюстендил при разклона за с. Соволяно.

Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес, възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр  от която се оставя на КПП-то.Препоръчваме на пътуващите декларацията да бъде попълнена в 2 екземпляра. Ако пътуващите нямат бланка на декларацията, ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт.

Продължават автопатрулните обходи на полицейски служители в населените места, паркове и градини, за недопускане събиране на хора и излезли на разходка, установени нарушители на тази разпоредба ще бъдат санкционирани.

 

Ххх

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указания за  задължително отстояние и бъдете с маски пред гишетата на звената на БДС.   Вчера в Кюстендилска област са подадени 29 заявления за издаване на лични документи.

 

 

Припомняме, че със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство,  който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 

 

 

31 мар 2020

Спазвайте противоепидемичните мерки, бъдете отговорни към себе си и другите!

 

 

 

 

Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на  противоепидемичните мерки.

Призоваваме жителите на Кюстендилска област, завърнали се от чужбина, стриктно да спазват задължителната домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

 

Продължават стриктни проверки на изградените КПП.  За Кюстендил те са  в с. Цървеняно, с. Нов чифлик, с. Жиленци и на изхода на Кюстендил при разклона за с. Соволяно.

Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес, възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр  от която се оставя на КПП-то.Препоръчваме на пътуващите декларацията да бъде попълнена в 2 екземпляра. Ако пътуващите нямат бланка на декларацията, ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт.

 

Ххх

 

Припомняме, че със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство,  който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.,  с 6 месеца. 

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указаното задължително отстояние пред гишетата на звената на БДС.   В последния работен ден на миналата седмица/27.3.2020 г./ в Кюстендилска област са подадени 33 заявления за издаване на лични документи.

 

 

30 мар 2020

ОДМВР -Кюстендил: Спазвайте противоепидемичните мерки, бъдете отговорни към себе си и другите!

Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на  противоепидемиологичните мерки.

Призоваваме жителите на Кюстендилска област, завърнали се от чужбина, стриктно да спазват задължителната домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Продължават стриктни проверки на изградените КПП.  За Кюстендил те са  в с. Цървеняно, с. Невестино, с. Жиленци и на изхода на Кюстендил при разклона за с. Соволяно.

Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес, възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр  от която се оставя на КПП-то.Препоръчваме на пътуващите декларацията да бъде попълнена в 2 екземпляра. Ако пътуващите нямат бланка на декларацията, ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт.

Ххх

Припомняме, че със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство,  който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указаното задължително отстояние пред гишетата на звената на БДС.   Вчера в Кюстендилска област са подадени 27 заявления за издаване на лични документи.

 

27 мар 2020

Промени, за да се избегне натрупването на големи групи от хора в звената за административно обслужване на МВР ​

 

 

В Държавен вестник  бр. 28, 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.
В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

25 мар 2020

Обновена e бланката на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

лед анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,

                                                                       (собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………...

на ..……………..год., с

постоянен адрес гр./с.……………………………….....................област …………………………………….….,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и

 

настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област …………………………,

  (Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или

   

  бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

  настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

   

   

   

 2. Местоработата ми  се намира на адрес гр./с.………………………………..................... област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№………………………………………………

   

 3.  Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………………….,

            (наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи)

   

 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

   

   

 5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. настоящия или постоянен адрес или други причини)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

 6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

 

 

 

 

Дата на деклариране:…………………………….                      ДЕКЛАРАТОР:

 

(……………………………………………………………………….)

подпис на декларатора

собствено, бащино и фамилно име

25 мар 2020

​Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на  противоепидемиологичните мерки.

Призоваваме жителите на Кюстендилска област, завърнали се от чужбина, стриктно да спазват задължителната домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Продължават стриктни проверки на изградените на вход-изход на Кюстендил КПП. Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес.

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждоха нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Ххх

Припомняме, че   Народното събрание реши  срокът на валидност на личните карти и СУМПС, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указания задължително отстояние пред гишетата на звената на БДС.   Вчера в Кюстендилска област са подадени 28 заявления за издаване на лични документи.

 

 

24 мар 2020

Главен комисар Христо Терзийски инспектира работата във връзка противоепидемичните мерки в Кюстендил

Въпреки многообразието от задачи, поставени на МВР, ведомството се справя, като в изпълнението им са включени както охранителния, така и оперативния състав, посочи директорът на ГДНП главен комисар Христо Терзийски. Той се запозна със  създадената организация по повод предприетите противоепидемиологични мерки, в изпълнение на заповедта на здравния министър. Главен  комисар Терзийски уточни, че за да се избегнат опашки от граждани пред общинските администрации и гишетата на БДС за смяна на адреси и отразяване на това обстоятелство в документите, е разработена в спешен порядък бланка, която да позволява преминаването на гражданите през тези контролни пунктове в областните градове.

В района не се допуска струпване на повече хора на обществени открити места и такива за отдих, полицейски патрули предупреждават гражданите и разясняват правилата, има изградените КПП на вход-изход в градовете в областта, отбеляза директорът на ОДМВР Кюстендил старши комисар Елиан Стамболийски.

Двамата благодариха на гражданите както за разбирането, така и за многото случаи за подпомагане на дейността по осъществяването на противоепидемичните мерки.

 

21 мар 2020