МВР

ОД Велико Търново

 

Издаване на лична карта

 

ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

Експресна услуга

до 8 работни часа

 

Контакти:

ОДМВР Велико Търново

 

РУ Горна Оряховица

 

РУ Елена

 

РУ Павликени

 

РУ Полски Тръмбеш

 

РУ Свищов


РУ Стражица

Първа лична карта на лица от 14до 16.

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто с валиден ТЕЛК

2

4

10

 

Банкова сметка

BIC: UNCR BGSF

УниКредит Булбанк – клон В. Търново

IBAN: BG20 UNCR

7527 3140 0445 01

 

        Лична карта се издава на български граждани и е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Българските граждани имат право да пътуват с лична карта през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на ЕС, както и в случаите, предвидени в международни договори (повече информация може да получите от сайта на МВнР).

        Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

        Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

 •навършване на 14-годишна възраст, за лицата пребиваващи на територията на Република България;

•завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

•получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

         Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

 •изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

•промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

•промяна на постоянния адрес.

        В случаите, когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

        Срокът на валидност на издадена лична карта е:

 •на лица от 14- до 18-годишна възраст  - 4 години;

•на лица от 18- до 58-годишна възраст - 10 години;

•на лица навършили 58-годишна възраст – безсрочни.

            Издаване и подмяна на лична карта в Република България

            За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в сектор/отдел „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

            Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

 •за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

•за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

•за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

•в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

•в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

            Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

           За издаване на първа лична карта се представят и:

 •Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);

•Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението, в случай, че заявителя не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.

            За подмяна на лична карта се представят:

 •Лична карта (предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

•Документ за платена държавна такса.

         Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

        Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

         Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта и получаването й на:

 •непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

•непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето, се подава лично и в присъствието на ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която детето е настанено, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

•непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

            Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина

            Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация за реда и начина може да получите от сайта на МВнР, рубрика „Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване“.

 

За издаване на първа лична карта се представят:

•Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);

•Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението, в случай, че заявителя не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.

•Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

 

За следваща лична карта на лица между 14 и 16 и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г. се представят:

•Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

•Документ за платена държавна такса.

         При подмяна на лична карта се представя:

         1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

        2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

        3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

        При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

        1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

        2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

       3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

       4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

         Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

 

Лична карта на лица от 18 до 58 г. (с валидност 10г.)

 •Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

•Документ за платена държавна такса.

•Удостоверителен документ за раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира - при издаване на първа лична карта;

       При подмяна на лична карта се представя:

       1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

       2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

       3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

       При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

       1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

       2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

       3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

       4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

 •Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

•Документ за платена държавна такса.

     При подмяна на лична карта се представя:

     1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

     2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

     3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

     При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

     1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

     2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

     3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

     4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

 

Лична карта на лица над 70 г.

 •Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

       При подмяна на лична карта се представя:

        1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

        2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

         3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

         При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

          1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

          2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

         3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

         4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

 

Лична карта на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

•Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);

•Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса

•Документ за платена държавна такса

       При подмяна на лична карта се представя:

       1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

       2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

       3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

       При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

       1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

       2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

       3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

       4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

 

Начини на плащане на таксите

 

Банковите сметки са различни и зависят от региона на Вашия постоянен адрес.

 

Плащане по банков път

 

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС.

 Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

 За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

 За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Плащане чрез картово разплащане

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР:

 

За българските лични документи, подавани на територията на ОДМВР – Велико Търново, във финансовото звено на ОДМВР – Велико Търново с адрес: - гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 7.

 

Такси за български граждани по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII от Тарифа № 4:

 

    - За издаване на лична карта - чл. 32, т.1; чл. 33, чл. 35, чл. 36, чл. 39;

     - За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта - чл. 32, т.2 и т.3, чл.35, чл. 36, чл. 39

     - За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 37, чл. 37а,  чл. 39;

    - За  предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII  от Тарифа № 4 -  чл. 41.

 

    Такси за граждани на Европейския съюз /ЕС/ и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България и по Закона за  българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII „а“ от Тарифа № 4 - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45г, чл. 45ж, чл. 45и;

 

       - За издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 45д, чл. 45ж, чл. 45и;

       - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII „а“ от Тарифа № 4 -  чл. 45е.

 

 Такси за чужденци по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 46, чл. 46б, чл. 46в, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл. 49б, чл.50, чл. 52 и чл. 54;

 

      - За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 51 и чл. 52;

       - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на български лични документи по раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 53.

 

Какво да предприемем при изгубване или кражба на документи за самоличност?

 

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ българският гражданин е задължен в срок до три дни да заяви това обстоятелство в:

      - Република България - в най-близкото звено “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях;

   - чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

   С цел предотвратяване на злоупотреба с изгубен/откраднат български личен документ е необходимо да се попълни декларация Приложение № 6 към чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи, която да се депозира лично. На основание подадената декларация документът ще бъде обявен за невалиден в информационния фонд на МВР, в Шенгенската информационна система и автоматизирана информационна система Интерпол.

    При намиране на изгубен/откраднат български личен документ, сте длъжни да се явите в най-близкото звено БДС при СДВР, ОДМВР или РУ към тях или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, за да го представите.

    В случай че заявите за изгубен/откраднат български личен документ в полицията на държава членка на Шенген или на Интерпол, то документът Ви ще бъде обявен в Шенгенската информационна система или автоматизирана информационна система Интерпол.

    Използването на невалиден документ е административно нарушение и се санкционира.

 

ВНИМАНИЕ!

 

    Не пътувайте с обявен за изгубен/откраднат български личен документ, тъй като същият ще бъде иззет от компетентните полицейски или митнически власти.

 

K O H T A K T И

 

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

 

РУ Горна Оряховица

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Горна Оряховица,

ул.”Отец Паисий” № 23

 

РУ Елена

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Елена,

ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

 

РУ Павликени

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Павликени,

ул.”Панайот Венков” № 4

 

РУ Полски Тръмбеш

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Полски Тръмбеш,

ул.” Търговска” № 77

 

РУ Свищов

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

 

гр. Свищов,

ул.”Ал. Константинов” № 5

 

РУ Стражица

 

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Стражица,

ул.” Дончо Узунов” № 12

 

Заявление за издаване на лична карта с бърза услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

Заявление за издаване на лична карта с експресна услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4