МВР

ОД Велико Търново

 

 

Сектор "Пътна полиция"

Регистрация и промяна в регистрацията на МПСОрганизация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

Услуги, които се предлагат в звената на сектор "Пътна полиция" по дейности, свързани със Закона за движението по пътищата (ENGLISH)

При извършване на проверка на техническата и екологична изправност и извършване на идентификация при първоначална регистрация и за възстановяване на идентификационен номер се дължат само такси съгласно чл.25, ал.1 и ал.8 от Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавната такси.

В случаите, в които не се извършва технически преглед и идентификация, а се предоставя знак и стикер за първоначален технически преглед на МПС, следва да бъде заплатена само себестойността на комплекта (знак и стикер за първоначален технически преглед на МПС) в размер на 1,86 (един лв. и осемдесет и шест ст.) лв.

Таксите по издаване на СУМПС, контролни талони, удостоверения на водачи, услугите, свързани с регистрация на ППС, промени в регистрацията, прекратяване на регистрацията се заплащат чрез банкова карта и използване на ПОС-Терминално устройство в сградата на сектор "Пътна полиция" гр. Велико Търново.

 

ПРИЕМЪТ НА ГРАЖДАНИ за предложения, сигнали и оплаквания, в сградата на сектор ПП при ОДМВР В.Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 4, се осъществява от началник сектор„Пътна полиция“:
Всеки понеделник, сряда и петък от  седмицата от 14:00 ч. до 16:00 ч. и
Всеки вторник и четвъртък от седмицата от 10:00 часа до 12:00 часа.
В случаите на отсъствие на началник сектор ПП, приемът се осъществява от служител на длъжност „Началник група“, който е определен със заповед да го замества или от останалите началници на групи в сектора: началник група „ОД, ПК и ПД“, началник група „Отчет на ПТП, АНД и ИАД“ и Началник група „РОППССВ“, в зависимост от естеството на сигнала и компетентността им по съответното направление на дейност.


РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ:
ЗА УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ:
От 08:30 часа до 17:30 часа, почивки съгласно утвърден от Началник сектор ПП седмичен график