МВР

ОД Велико Търново

 

Придобиване на пиротехнически изделия и употребата им

     Пиротехнически изделия по смисъла на ЗОБВВПИ са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.
     І. Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:
     1. фойерверки:
     а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
     б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
     в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
     г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
     2. сценични пиротехнически изделия:
     а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
     б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;
     3. други пиротехнически изделия:
     а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
     б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.
     ІІ. Правоспособност за безопасност на труда при взривни работи се придобива при условия и по ред, определени в нормативни актове, издадени на основание на Кодекса на труда.
     ІІІ. Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика информират Европейската комисия относно условията и реда за придобиване на правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

     Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

     ЗАБРАНЯВА СЕ:
     1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;
     2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;
     3. употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.