МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

 

Контакти:

 

 

ОДМВР – Велико Търново

 

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

 

Банкова сметка

 

BIC: UNCR BGSF

 

УниКредит Булбанк – клон В. Търново

 

IBAN: BG20 UNCR

7527 3140 0445 01

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец 

На всеки чужденец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците, се издава български документ за самоличност:

Карта на бежанец е със срок на валидност от 3 до 5 години;

Карта на чужденец с хуманитарен статут е със срок на валидност до 3 години;

Карта на чужденец, получил убежище е със срок на валидност до 5 години.

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец е със срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на бежанец;

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут е със срок на валидност до 3 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец с хуманитарен статут;

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище е със срок на валидност до 5 години, но не по-голям от срока на валидност на картата на чужденец, получил убежище;

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец (издава се от дипломатическите и консулските представителства на чужденец с предоставена закрила в Република България)

 

Карта на бежанец /КБ/ се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

 

              Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

              Заявление за издаване на КБ на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

              Заявление за издаване на КБ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението. При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

            Заявление за издаване на КБ се подава в срок до 30 дни след:

 •навършване на 14-годишна възраст;

•изтичане срока на валидност на притежаваната карта;

•като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;

•при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;

•при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

           В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на КБ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

           Към заявлението за издаване на КБ се прилагат:

 •Копие от официален документ, с който е предоставен статут на бежанец,(само при първо издаване на документ за самоличност);

•Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на КБ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на КБ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Карта на чужденец с хуманитарен статут /КЧХС/ се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

 

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявление за издаване на КЧХС на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

Заявление за издаване на КЧХС на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението. При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

Заявление за издаване на КЧХС се подава в срок до 30 дни след:

 •навършване на 14-годишна възраст;

•изтичане срока на валидност на притежаваната карта;

•като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;

•при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;

•при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на КЧХС в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на КЧХС се прилагат:

 •Копие от официален документ, с който е предоставен хуманитарен статут,(само при първо издаване на документ за самоличност);

•Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на КЧХС - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на КЧХС е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Карта на чужденец получил убежище /КЧПУ/ се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

 

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявление за издаване на КЧПУ на непълнолетни  (лица които не са навършили 18 години) и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

Заявление за издаване на КЧПУ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението. При подаване на заявлението се представя националния документ за задгранично пътуване, с който чужденеца е влязъл в страната (не се изисква, когато е влязъл в страната без документи).

Заявление за издаване на КЧПУ се подава в срок до 30 дни след:

 •навършване на 14-годишна възраст;

•изтичане срока на валидност на притежаваната карта;

•като е заявено, че картата е повредена, унищожена, изгубена или открадната;

•при промяна на постоянния адрес, посочен в притежаваната карта;

•при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на КЧПУ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на КЧПУ се прилагат:

 •Копие от официален документ, с който е предоставено убежище,(само при първо издаване на документ за самоличност);

•Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на КЧПУ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на КЧПУ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец /УПБ/ е предназначен за пътуване зад граница и се издава и на лица под 14 години.

 

Документа се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.    

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявлението за издаване на УПБ:

 •на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

•на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години и на поставени под запрещение, се подава лично, като родителят или попечителят изразява съгласието си за издаването на документа, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

•Заявление за издаване на документ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на УПБ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на УПБ се прилагат:

 • Копие от официален документ, с който е предоставен статут на бежанец,(само при първо издаване на документ за самоличност);

 •Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на УПБ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на УПБ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут /УПЧХС/ е предназначен за пътуване зад граница и се издава и на лица под 14 години.

 

Документа се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявлението за издаване на УПЧХС:

 •на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

•на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години и на поставени под запрещение, се подава лично, като родителят или попечителят изразява съгласието си за издаването на документа, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

•Заявление за издаване на документ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на УПЧХС в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на УПЧХС се прилагат:

 •Копие от официален документ, с който е предоставен хуманитарен статут,(само при първо издаване на документ за самоличност);

•Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на УПЧХС - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на УПЧХС е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище /УПЧПУ/ е предназначен за пътуване зад граница и се издава и на лица под 14 години.

 

Документа се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявлението за издаване на УПЧПУ:

 •на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

•на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години и на поставени под запрещение, се подава лично, като родителят или попечителят изразява съгласието си за издаването на документа, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

•Заявление за издаване на документ на непълнолетни чужденци, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, само в случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на УПЧПУ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на УПЧХС се прилагат:

 •Копие от официален документ, с който е предоставено убежище,(само при първо издаване на документ за самоличност);

•Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес (документа не се представя, в случай, че промяната е отразена в Национална база данни "Население");

•Документ за платена държавна такса;

•Съдебно решение за настаняване извън семейството (оригинал и копие) и положително становище на Дирекция “Социално подпомагане”, когато се подава заявление за издаване на личен документ на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции.

Получаване на УПЧПУ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на УПЧПУ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.

 

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се издава от дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина на:

•бежанец, изгубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;

•чужденец с хуманитарен статут, загубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут; За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец лицата подават заявления с приложена снимка. Към заявлението се прилагат и документи, които могат да удостоверят тяхната самоличност и основанията за заявлението. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина уведомява лицето за взетото решение в срок до 3 работни дни.- 40 лв.

 

Начини на плащане

 

Плащане по банков път

                Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ на чужденец получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут /КЧХУ, УПЧПУ, КБ, УПБ, КЧХС, УПЧХС/. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за КБ и УПБ едно банково нареждане, за КЧХС и УПЧХС – друго банково нареждане, както и КЧПУ и УПЧПУ в друго банково нареждане).

 

Плащане чрез картово разплащане

               Таксата за издаване на български документ за самоличност на чужденец получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут /КЧХУ, УПЧПУ, КБ, УПБ, КЧХС, УПЧХС/ може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР/ОДМВР, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

К О Н Т А К Т И

 

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

 

Заявление за издаване на  КБ,  КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ с обикновена услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

Заявление за издаване на КБ,  КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ  с бърза  услуга може  да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4