МВР

ОД Велико Търново

 

Ред за извършване

За да бъде издаден необходимия документ заинтересованото лице подава искане по образец в съответното структурно звено.

За извършената услуга се заплаща такса по Тарифа № 4 (ДВ бр.27/1998 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.27/2012 г.) за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси; Раздел VІ чл. 31.