МВР

ОД Велико Търново

 

Издаване на паспорт

 

ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

Експресна услуга

до 8 работни часа

Контакти:

ОДМВР Велико Търново

 

РУ Горна Оряховица

 

РУ Елена

 

РУ Павликени

 

РУ Полски Тръмбеш

 

РУ Свищов

РУ Стражица

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Банкова сметка

BIC: UNCR BGSF

УниКредит Булбанк – клон В. Търново

IBAN: BG20 UNCR

7527 3140 0445 01

 

Издаване на паспорт

 

        Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани.

        След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

        В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или  унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.

        Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.

         Издаване и подмяна на паспорт в Република България

         За да подаде заявление за издаване на паспорт българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.

       Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

 •за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

•за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

•за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица  и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

•в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

•в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

            Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

       За издаване на първи паспорт се представят и:

 • Документ за платена държавна такса;

•удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

      За подмяна на паспорт се представят:

 •Паспорт (предоставя се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

•Документ за платена държавна такса;

      Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.

     Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

     Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

     При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

 •родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

•лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

       При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

            1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

           2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

           3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

        4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

         При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:

          1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

          2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

          Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

           Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

           Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване".

 

Първи паспорт на лица до 14 г.

 

 •Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението

•Документ за платена държавна такса;

      Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

       Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

        Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

        При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

       1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

       2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

       3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

     4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

      При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

      1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

      2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

 

Следващ  паспорт на лица до 14 г.

 

         Към заявлението се прилагат:

         1. документ за платена държавна такса;

         2. удостоверителен документ за раждане на лица под 18години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

         3. предишни паспорти

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

         При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 • при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

 • при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

• при изтичане срока на валидност на паспорта, при повреждане и в случая по т. 4

 предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в

Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

◦■при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

■при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

■ при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

        Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години

        Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

          При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

         1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

         2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

         3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

        4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

        При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

       1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

       2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

 

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

 

    Към заявлението се прилагат:

    1. документ за платена държавна такса;

    2. удостоверителен документ за раждане на лица под 18години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

    3. предишни паспорти

    Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, под 18 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 •при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

•при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

•при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане -предходният паспорт.

   При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 •при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

•при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

•при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

   Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

   Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

   Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

   При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

   1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

   2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

   3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

    4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

    При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

    1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

    2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

    След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

 

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

 

Към заявлението се прилагат:

 •документ за платена държавна такса;

•предишни паспорти

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 •при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

• при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

•при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане -предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 •при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

•при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

•при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

 

Паспорт на лица над 70 г.

 

Към заявлението се прилагат:

 •документ за платена държавна такса;

•предишни паспорти

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 •при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

•при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

•при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане -предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 •при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

•при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

•при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

 

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

Към заявлението се прилагат:

 •Валидно решение от ТЕЛК – за ползване правото за заплащане на намалена такса

•документ за платена държавна такса;

•предишни паспорти

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 •при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

•при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

•при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане - предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

 •при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

•при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

•при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

 

Начини на плащане на таксите

 

Банковите сметки са различни и зависят от региона на Вашия постоянен адрес.

 

Плащане по банков път

 

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС.

 Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

 За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

 За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Плащане чрез картово разплащане

 

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

Възможен начин на плащане във финансово звено на МВР:

 

За българските лични документи, подавани на територията на ОДМВР – Велико Търново, във финансовото звено на ОДМВР – Велико Търново с адрес: - гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 7.

 

Такси за български граждани по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII от Тарифа № 4:

 

    - За издаване на лична карта - чл. 32, т.1; чл. 33, чл. 35, чл. 36, чл. 39;

     - За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта - чл. 32, т.2 и т.3, чл.35, чл. 36, чл. 39

     - За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 37, чл. 37а,  чл. 39;

    - За  предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII  от Тарифа № 4 -  чл. 41.

 

    Такси за граждани на Европейския съюз /ЕС/ и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България и по Закона за  българските лични документи, събирани по реда на Раздел VII „а“ от Тарифа № 4 - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45г, чл. 45ж, чл. 45и;

 

       - За издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 45д, чл. 45ж, чл. 45и;

       - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на документи по раздел VII „а“ от Тарифа № 4 -  чл. 45е.

 

 Такси за чужденци по Закона за българските лични документи, събирани по реда на Раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 46, чл. 46б, чл. 46в, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл. 49б, чл.50, чл. 52 и чл. 54;

 

      - За издаване на свидетелство за управление на МПС – чл. 51 и чл. 52;

       - За предоставяне на информация и/или издаване на документ, удостоверяващ събития и факти, свързани с издаването на български лични документи по раздел VIII от Тарифа № 4 - чл. 53.

 

Какво да предприемем при изгубване или кражба на документи за самоличност?

 

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ българският гражданин е задължен в срок до три дни да заяви това обстоятелство в:

      - Република България - в най-близкото звено “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях;

   - чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

   С цел предотвратяване на злоупотреба с изгубен/откраднат български личен документ е необходимо да се попълни декларация Приложение № 6 към чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи, която да се депозира лично. На основание подадената декларация документът ще бъде обявен за невалиден в информационния фонд на МВР, в Шенгенската информационна система и автоматизирана информационна система Интерпол.

    При намиране на изгубен/откраднат български личен документ, сте длъжни да се явите в най-близкото звено БДС при СДВР, ОДМВР или РУ към тях или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, за да го представите.

    В случай че заявите за изгубен/откраднат български личен документ в полицията на държава членка на Шенген или на Интерпол, то документът Ви ще бъде обявен в Шенгенската информационна система или автоматизирана информационна система Интерпол.

    Използването на невалиден документ е административно нарушение и се санкционира.

 

ВНИМАНИЕ!

    Не пътувайте с обявен за изгубен/откраднат български личен документ, тъй като същият ще бъде иззет от компетентните полицейски или митнически власти.

 

K O H T A K T И

 

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

 

РУ Горна Оряховица

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Горна Оряховица,

ул.”Отец Паисий” № 23

 

РУ Елена

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Елена,

ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

 

РУ Павликени

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Павликени,

ул.”Панайот Венков” № 4

 

РУ Полски Тръмбеш

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Полски Тръмбеш,

ул.” Търговска” № 77

 

РУ Свищов

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

 

гр. Свищов,

ул.”Ал. Константинов” № 5

 

РУ Стражица

 

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Стражица,

ул.” Дончо Узунов” № 12

 

Заявление за издаване на паспорт с обикновена услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

РУ Горна Оряховица

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Горна Оряховица,

ул.”Отец Паисий” № 23

 

РУ Елена

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Елена,

ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

РУ Павликени

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Павликени,

ул.”Панайот Венков” № 4

 

РУ Полски Тръмбеш

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Полски Тръмбеш,

ул.” Търговска” № 77

 

РУ Свищов

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

 

гр. Свищов,

ул.”Ал. Константинов” № 5

 

РУ Стражица

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Стражица,

ул.” Дончо Узунов” № 12

 

Заявление за издаване на паспорт с бърза услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

Заявление за издаване на паспорт с експресна услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4