МВР

ОД Велико Търново

 

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

     ОДМВР - В. Търново напомня на всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие, че съгласно чл. 87 от ЗОБВВПИ са задължени да следят валидността на документа и при изтичане срока на разрешенията.

     Разрешенията за носене, употреба и съхраняване се издават за срок от 5 години.

     30 дни преди изтичането на този срок гражданите могат да подновят разрешенията си за носене, употреба и съхраняване, като представят документите, изискващи се за придобиване на огнестрелни оръжия и документ за техническа годност на оръжието.

     Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл.87 от ЗОБВВПИ и спрямо тях следва да се предприемат административно- наказателни мерки (от 500 до 2000 лв. по различните текстове).

     ЗА ПОДНОВЯВАНЕ на разрешението за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие се прилагат:
     1. Заявление (приложение 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
     2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
     3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
     5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство); 
     6. Ксерокопие на лична карта;
     7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
     8. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
     9. Документи за платена държавна такса:
     10. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

     ЗА ПОДНОВЯВАНЕ на разрешението за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие се прилагат:
     1. Заявление (приложение 10) за ловно оръжие;
     2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
     3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
     5. Копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
     6. Копие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
     7. Копие на разрешение за придобиване и фактура;
     8. Копие на лична карта;
     9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
     10. Документ за платена държавна такса:
     11. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;