МВР

ОД Велико Търново

 

Разрешително за съхранение на огнестрелно оръжие

     За получаване на разрешение за съхранение лицето получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец, до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес – за физическите лица, в срок до два месеца от получаването на разрешението за придобиване.
     Лицата, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представят следните документи:
     1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
     2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
     3. Паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
     4. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, което кандидатства, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, или копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ.
     5. Документ за платена такса по тарифа на Министерския съвет – 300 лв за юридическите лица и 20 лв. за физически лица.
За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, подават до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:
     1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
     2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
     3. Паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
     4. Копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, което кандидатства, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, или копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ.
За управителя/управителите или членовете на управителните им органи
     5. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер
     6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
     8. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
     9. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет.
     За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия, подават до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение заявление по образец, в което се посочва:
     I. адрес на обекта за съхранение;
     II. основателна причина за издаване на разрешението;
     III. име и адрес на наемодателя;
     IV. вид и количество огнестрелни оръжия.
     Заявлението се придружава от:
     1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
     2. Копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
     3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по Министерския съвет – 300 лв.