МВР

ОД Велико Търново

 

Разрешително за носене и употреба на огнестрелно оръжие

     I. За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, придружено от:
     1. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;
     2. Две снимки с размер 3 на 4 см;
     3. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
     4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет.
     II. Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.
В заявлението се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:
     1. Копие от документите за самоличност на служителите или членовете;
     2. Копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
     3. Копие от разрешението за придобиване и съхранение;
     4. Документите по т. І за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие;
За всеки служител се подават
     5. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
     6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
     III. За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП - МВР в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение документите по т.І и предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.