МВР

ОД Велико Търново

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, в изпълнение изискванията на ЗДОИ

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1. Информация за ръководителя на структурата2. Структурата на ОДМВР – Велико Търново

2.1. Информация относно отделните звена в ОДМВР – Велико Търново, ръководство и основна дейност на звената

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

3. Информация относно обявени конкурси

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

4. Информация относно обществените поръчки, обявени в профила на купувача

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

5. Информация относно обявени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти –публична държавна собственост

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

6. Информация относно административните услуги по направления на дейност

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

7. Официални съобщения във връзка с провеждани административни производства

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

8. Статистики и отчети

8.1. Статистики

8.2. Отчети

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

9. Информация, свързана с достъпа до обществена информация

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

10. Информация по направление „Пътен контрол” и осъществяван широкообхватен контрол

10.1. Места и точки за контрол на пътното движение на територията на ОДМВР – Велико Търново

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен

11. Информация по чл.14, ал.2, т.1 – 3 от ЗДОИ

11.1. Информационен бюлетин

http://www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Електронен