МВР

ОД Велико Търново

 

Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

     Разрешително за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси
     I. За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение.
     II. За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДНП - МВР.
     В заявленията се посочва:
     1. Начин на придобиване;
     2. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
     3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
     4. Вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

     Заявленията се придружават от следните документи:
     1. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
     2. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията определени от Закона.
     3. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно Закона или маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
     4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата Министерския съвет. За юридическите лица в размер на 100 лв. За физическите лица в размер на 20 лв.
     Лицата по т. ІІ представят към документацията и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.
     Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.
     Българските граждани, гражданите на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица представят към документацията:
     1. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
     2. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     3. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
     Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен посочените документите представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
     Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен посочените документи, представят и заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
     При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет.
     Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи, и документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет.
     За получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, лицата с прекратено служебно правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", подават до директора на ГДНП - МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, заявление по образец, в което се посочват вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
     1. Служебна бележка от съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш служител;
     2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
     3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
     5. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата на Министерския съвет.
     Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани на изпращащата държава, могат да придобиват и/или да носят и употребяват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното разрешение от директора на ГДНП - МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

     За получаване на разрешението Министерството на външните работи представя на ГДНП - МВР следните документи:
     1. Нота от Министерството на външните работи на съответната държава до Министерството на външните работи на Република България с искане за издаване на разрешение за всеки служител;
     2. Заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на български език на документа, издаден от компетентния орган на изпращащата държава, удостоверяващ правото на дипломатическия служител да притежава и носи определения вид огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
     3. Служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служителя, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република България на притежавано от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.