МВР

ОД Велико Търново

 

Заповед 8121з-73-28.01.2016 г. - Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация и Вътрешни правила

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ЗАПОВЕД

УРИ: 8121з-73-28.01.2016 г.

 

ОТНОСНО:   Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация

     На основание чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи и в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

 

   ЗАПОВЯДВАМ:

     1. Утвърждавам “Вътрешни правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация”.
     2. “Вътрешни правила за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация” представляват неразделна част от настоящата заповед.
     3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Красимир Ципов.
     4. Настоящата заповед отменя заповед Iз-771/21.03.2011 г., относно утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществената информация

     Копие на заповедта да се изпрати на ръководителите на всички структури на МВР и заместник-министъра на вътрешните работи г-н Красимир Ципов, за сведение и изпълнение.

                                                                                                        МИНИСТЪР:    /п/
                                                                                                            РУМЯНА БЪЧВАРОВА