МВР

ОД Велико Търново

 

Ред за достъп до обществена информация

     Обществена информация се предоставя въз основа на постъпило писмено заявление по чл. 24 от ЗДОИ, което, съгласно чл. 25, ал. 1, задължително съдържа:

-         трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

-         описание на исканата информация;

-         предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

-         адрес за кореспонденция със заявителя.

Писмено заявление може да бъде подадено:

-         на място в приемната на съответното структурно звено;

-         по пощата на адреса на ОДМВР – В. Търново, п.к. 5000, ул. “Бачо Киро” № 7, или на адреса на съответното районно управление.

    Формата за предоставяне на обществена информация се определя с решение на МВР за всеки конкретен случай и е съобразена с посочената от заявителя форма, която съгласно ЗДОИ може да бъде:

-         преглед на информацията – оригинал или копие;

-         устна справка;

-         копия на хартиен носител;

-         копия на технически носител.

    Достъп до обществена информация се предоставя след издадено решение по чл. 28 от министъра на вътрешните работи, като екземпляр от него се изпраща и на заявителя.

   Обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, определени със заповед № 10 на Министерство на финансите от 10.01.2001 г. и представяне на платежен документ. При предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол.

Заплащането се извършва по сметката на ОД МВР Велико Търново :

IBAN:BG20UNCR75273140044501

 

   В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

    За повече информация  тел: 062 / 662 248