МВР

ОД Монтана

 

град Лом - ІІІ район

І  районІІ  район, ІІІ  район, ІV район

 

Полицейски инспектор
 Михаил Стефанов Родин

 първи и втори микрорайон - 
обхваща територията в гр. Лом с граници - на север с поречието на река Дунав, на изток - западно от ул. "Цар Симеон" и западния бряг на река Лом до устието й при р. Дунав, на юг - ул. "Тодор Каблешков", ул. "Георги Кирков", ул. "Солун" и ул. "Цветан Тодоров", продължава северно от кооперативния пазар по пътя до моста на река Лом срещу СБА, на запад - източно от ул. "Цар Симеон", местността "Горни бахчи" и землището на с. Орсоя                       


Венелин Иванов


Обслужван район:
Адрес на приемната:

младши полицейски инспектор
Иван Дизов

 трети микрорайон -  
обхваща територията с граници: на север с поречието на река Дунав, на изток - местността "Горни бахчи" и землищата на гр. Лом, на юг - землището на с. Сталийска махала и на запад с районите на РУ Белоградчик и РУ Видин, т.е. района на с. Орсоя, с. Сливата и с. Добри дол и прилежащите им землища
 


 

младши полицейски инспектор
Венелин Иванов Ивановобслужван район - гр. Лом с граници: на север -  с поречието на река Дунав, на изток - западно от ул. "Цар Симеон", на юг - ул. "Каблеяков", на запад -местността "Горни бахчи" и землището на с. Орсоягр. Лом - Запад
север - поречието на р. Дунав
изток - западния бряг на р. Лом до устието й при река Дунав
юг - ул. "Каблешков", ул. "Георги Кирков", ул. "Солун" и ул. "Цв. Тодоров"
север - от кооперативния пазар по пътя до моста на р. Лом срещу СБА
запад - района на РУ Белоградчик и РУ Видин
В района влизат северозападната част на гр. Лом, с. Сливата, с. Орсоя, с. Добри дол


гр. Лом, ул."Ал. Стамболийски" №27
с. Сливата, ул. "Васил коларов" №2 в сградата на кметството
с. Добри дол, ул. "Първа" №93 в сградата на кметството
Телефони за връзка:
 с РУ Лом - 0971 / 66 225 и тел. 112