МВР

ОД Монтана

 

"Човешки ресурси" -гр.Монтана, бул.”Александър Стамболийски”№2 /в сградата на Областна дирекция на МВР - гр. Монтана

- подпомага ръководството на МВР при управлението на човешките ресурси
- организира провеждането на кадровия процес в съответствие с принципите на устройството и управлението на органите на МВР
- осъществява централизирано методическо ръководство по подбора, изучаването и развитието на личния състав
- планира и организира професионалната подготовка на състава
- разработва и предлага за утвърждаване проекти на структури и щатове на службите
- анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в службите
- води на отчет личния състав на службите и дирекциите
- събира, обработва и съхранява информацията за личния състав на МВР, като изгражда и поддържа автоматизирана информационна система и необходимите видове картотеки
- разглежда жалби и молби на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им
- издава удостоверителни документи 

Тел. за връзка: 096/  396 444
                                          396 256
                                          396 257
                                          396 258
                                          396 259