МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ЕЛЕНА

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ОБЩИНА ЕЛЕНА

I Район - Включва територия на гр. Елена, с. Дрента, с. Тодювци,с. Буйновци,  с. Мийковци, с. Илаков Рът, с. Руховци, с. Блъсковци, с. Яковци, с. Гърдевци, и с. Средни колиби, с прилежа-щите им землища. Обслужва се от инспектор Николай Димитров Николов.

ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА:


I-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Елена с граници ул.“Болерци”, ул. “Боевци”, ул.“Долни Геновци”, ул.“Казаци”, ул.“Васил Левски”, ул. Стара Планина”, ул.“Шипка”, ул. “Теодор Теодоров”, ул. “Никифор Попконстантинов”, ул. “Напредък”, четните номера на ул.”Ил.Макариополски” до пл.”Ил.Макариополски”, ул. “Ив.Кирилов”, ул. “Пробуда”, ул. ”Хаджи Йордан брадата”,” и ул.”Ив.Момчилов от №1 до № 40 и кметските наместничества с.Блъсковци, с.Яковци, с. Гърдевци, с. Средни колиби, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл.експерт Стоян Стефанов Малешков.

II-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Елена с граници четните номера на ул. ”Иларион Макариополски” от пл. ”Иларион Макариополски”, нечетните номера на ул. ”Стоян Михайловски”, нечетните номера на ул. ”Трети март”, ул. “Костадинчовци”, ул. ”Кринковци”, ул. ”Кокуда”, ул. ”Стаматевци”, ул. ”Черешов дял”, ул. ”Славовци”, ул. ”Чукани” и ул. ”Ив. Момчилов” от № 40 до № 97. Обслужва се от инспектор Николай Димитров Николов.

III-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Елена с граници ул. “Синджирци”, ул. ”Килъжевци”, четните номера на ул.”Трети март”,четните номера на ул. ”Ст. Михайловски”, нечетните номера на  ул.”Ил. Макариополски”, ул. “Робовска”,ул.  ”Драганосковци”,ул.  ”Садината”, ул. “Шейтани”, ул. “Пърчевци” и ул. “Майтанеци” и кметските наместничества с.Тодювци, с. Дрента, с. Буйновци,  с. Мийковци, с. Илаков рът и с. Руховци с прилежащите им землища. Обслужва се от мл.експерт Пламен Илиев Добрев.

II Район - Включва територията на с. Беброво, с. Константин, с. Майско, с. Палици, с. Каменари и кметските наместничества с. Марян, с. Чакали, с. Костел, и с. Бойковци, с прилежащите им землища. Обслужва се от инспектор Румен Тодоров Карачоров.

 
ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА:


I-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Майско, с прилежащите му землища. Обслужва се от инспектор Румен Тодоров Карачоров.

 
II-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Марян, с. Чакали, с. Костел, с. Бойковци, с. Каменари и с. Палици, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл.експерт Мехмед Хасанов Топалов.

ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Беброво, с. Константин с прилежащите им землища. Обслужва се от инспектор Румен Тодоров Карачоров.

 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

УЧАСТЪК "ПОЛИЦИЯ" - ЗЛАТАРИЦА

 

III Район - Районът включва територията на гр. Златарица, с. Родина, с. Горско ново село, с. Дедина, с. Разсоха, с. Сливовица, с. Росно, с. Шивачево, с. Калайджии, с. Резач и с. Средно село. Обслужва се от инспектор Даниел Николов Радев.

 
ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА:


I-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Златарица, с граници ул. Проф. Васил Златарски”, ул. „Завоя”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Албена”, ул. „Ропотамо” , ул. „ Суворов”, ул. „Пенчо Вакъвчиев”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Климент Охридски, ул. „Максим Горки”, ул. „Никола Вапцаров”, ул.„Г. С. Раковски” и ул. 74-та. Обслужва се от мл.експерт Христо Иванов Иванов.

II-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на Златарица с граници ул. „Стефан Попстоянов”, ул. „ Ал. Стамболийски”, ул. „ Димитър Палев”, ул. „Георги Димитров”, ул. „Георги Кънев”, ул. „Никола Златарски” и ул. „Васил Левски”. Обслужва се от инспектор Даниел Николов Радев.

IIІ-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Родина и с. Горско ново село, с. Дедина, с. Разсоха, с. Сливовица, с. Росно, с. Шивачево, с. Калайджии, с. Резач и с. Средно село, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл.експерт Стефан Панайотов Проданов.