МВР

ОД Ловеч

 

Група "Миграция" - ОДМВР Ловеч
     
 Работно време  за граждани 
от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
тел. (068) 668 304
тел. (068) 668 232

Началник група "Миграция"
тел. (068) 668 579
Приемни дни:
Понеделник: 14.00ч. - 1600ч.
Четвъртък: 10.00ч. - 12.00ч.

e-mail: [email protected]
[email protected]
адрес: гр.Ловеч, ул."Стефан Караджа" №2


Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
  
          Дирекция “Миграция” е създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. в Министерство на вътрешните работи като фактическата си дейност започва на 26 февруари 2004 г. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които действат СДВР и ОД МВР, са обособени регионални сектори/групи “Миграция” с териториални компетенции, на които дирекцията осъществява методическо ръководство, помощ и контрол.

Нормативна уредба:  ЗЧРБ, ППЗЧРБ, ЗВПНРБГЕСКНБГЧТС, ЗБЛД, ПИБЛД, НУРИВОВР

ТАРИФА №4 ЗА ТАКСИТЕ КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА МВР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ.

Функционалната  компетентност на дирекция “Миграция” и териториалните структури, включва следните основни дейности:
            • издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
            • продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
            • отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
            • анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
            • издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
            • осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
• дават становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;
            • осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
             • Налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ