МВР

ОД Ловеч

 

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/449

 

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/987

 

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/988

 

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1305

 

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1528

 

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1773

 

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5507

 

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/5566