МВР

ОД Ловеч

 
S lice kum horata

          В сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Ловеч, находящ се в гр. Ловеч,ул.“Хан Кубрат“ № 2, се извършва административно обслужване на граждани, по отношение на регистрацията на ППС, отчет на водачи и административно-наказателна дейност.
        
От началото на месец март 2018 год. в сградата на сектор "Пътна полиция" гражданите имат възможност да заплатят наложените им глоби с наказателни постановления, глоби с фиш и електронен фиш чрез ПОС терминал, който е разположен на гише 5.

          Работното време за обслужване на граждани е всеки делничен ден от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
        

          Услугите се предоставят след заплащане на дължимите такси, регламентирани в Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси.
         

          Дейностите по регистрация на МПС са извършват по реда на Наредба № I-45 от 24 март 2000 год. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркетата, теглени от тях, издадена на основание чл. 140, ал.2 от Закона за движението по пътищата. Заявлението за регистрация се изготвя по служебен път, след установяване самоличността на собственика (или упълномощения представител) и представяне на необходимите документи, в зависимост от вида на услугата. След изготвяне на заявлението гражданите се насочват за заплащане на дължимите такси и идентификация на МПС (при необходимост).
         

           Отчета на водачите на МПС се извършва по реда на Наредба № I - 157 за условията и реда за издаване на СУМПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, като се изпълняват разпоредбите на Закона за българските лични документи ЗБЛД и Правилника за издаване на българските лични документи ПИБЛД Заплащането на дължимите такси може да се извърши и на ПОС-терминал. Обикновената услуга по издаване на СУМПС се извършва в срок 30 дни, а бърза – 10 дни. Размера на дължимата такса се определя от възрастта на заявителя и вида на услугата. При поискване от водача, при условие, че отговаря на изискванията на Наредба N I-157 се издава контролен талон „Водач на МПС без наказания“. 
           

            Административно-наказателната дейност се осъществява при спазване разпоредбите на Административно процесуалния кодекс АПК и Закона за административните нарушения и наказания ЗАНН. В сектор „Пътна полиция“ се връчват наказателни постановления и се съхраняват свидетелствата за управление на МПС, издадени в сектора. На водачите, лишени от право да управляват МПС с административен или съдебен акт СУМПС се връща след изпълнение на условията по чл.24 от Наредба N I-157, в зависимост от основанието за отнемането му. Следи се за изпълнението на разпоредбите на чл.159, ал.2 и чл. 190, ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).


     Administrative service