МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ТРЕТИ РАЙОН

Състои се от три микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и два микрорайона включващи шест села от община Ловеч: Абланица, Лешница , Българене, Хлевене, Казачево и Сливек.

Първи микрорайон: включва кварталите: "Вароша", "Дръстене", Източна индустриална зона /вкл.Градски стадион Ловеч/ и парк "Стратеш"/, вилна зона "Липака"/югозападно от път Ловеч- Севлиево/, вилна зона „Кърмашка чешма", с граници: на север - корито на р. Осъм и бул."В. Търново", на запад и юг - коритото на р. Осъм; на изток - Римски път. Територията се обслужва от полицейски инспектор Цветомир Цанков - телефони 068/ 668 241 и GSM 0884 376 620
Приемни дни и часове:
кв. "Вароша" - вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

  

Втори микрорайон: включва селата Абланица, Лешница и Българене, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор Радослав Владимиров - телефони 068/ 668 241 и GSM 0884 383 556.
Приемни дни и часове:
с.Абланица -
ч
етвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.
с.Лешница -
петък от 14.00ч. до 16.00ч.
с.Българене -
в
торник от 14.00ч. до 16.00ч.


Трети микрорайон: включва селата Хлевене, Казачево и Сливек, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Марин Досев - телефони: 068\ 668 241  и   GSM 0884 433 386
 Приемни дни и часове:
с.Казачево - 
сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Хлевене - 
петък от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Сливек - 
понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.