МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ТРЕТИ РАЙОН

Състои се от три микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и два микрорайона включващи шест села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: включва кварталите: "Вароша", "Дръстене", Източна индустриална зона /вкл.Градски стадион Ловеч/ и парк "Стратеш"/, в.з. "Липака"/югозападно от път Ловеч- Севлиево/, в.з „Кърмашка чешма", с граници: на север - корито на р. Осъм и бул."В. Търново", на запад и юг - коритото на р. Осъм; на изток - Римски път.

- Територията се обслужва от полицейски инспектор Красимир Матеев Колев -  телефони: 0884 382 335     и     068\668 241                  


Втори микрорайон: включва селата: Абланица, Лешница и Хлевене  и прилежащите им землища.

 - Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Радослав Пламенов Владимиров -  телефони: 0884383556     и     068\668 241             

 

Трети микрорайон: включва селата, Българене, Казачево и Сливек и прилежащите им землища.

-  Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Мирослав Добринов Пъндев -  телефони: 0884375433     и     068\668 241