МВР

ОД Ловеч

 

Сметка на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч

 

По ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси:

 

IBAN:  BG 25 UBBS 8002 3112 5131 10

BIC: UBBS BG SF

ОББ АД гр. Ловеч

РД ПБЗН - Ловеч

БУЛСТАТ: 129010821