МВР

ОД Ловеч

 

Новини

Паспортното гише в РУ Троян няма да работи на 27, 30 и 31 март

На вниманието на жителите на Троян и община Троян.

            Във връзка с ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.002-0007 за повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУ- Троян и в частност  ремонт на помещенията в звеното БДС, паспортната служба в града няма да работи с граждани на 27, 30 и 31.03.2020 година .
  Напомняме, че срокът на валидност на личните карти и СУПМС, който изтича  в периода от 13.03.2020 г. до 31 октомври 2020г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта и СУМПС са валидни само на територията на Република България ( Закон за мерките и действията по време на извънредното положение).  

При необходимост с цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора , гражданите могат да посетят звената „Български документи за самоличност“  при ОДМВР – Ловеч, - РУ – Тетевен и РУ – Луковит.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват  услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания .

Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес : [email protected]

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

 

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

24 мар 2020

През контролно-пропускателните пунктове ще бъдат пропускани земеделски производители и животновъди

Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Преминаването през съществуващите КПП по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ще става след легитимиране с един от следните документи:

1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;

3.Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

24 мар 2020

Изградени КПП на входно-изходните пътища на град Ловеч

Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение и разпространeнието на COVID-19, от 00:00 часа на 21 март се разкрити  следните КПП - та на територията на град Ловеч:

КПП- на път II-35 в посока гр.Троян, в района на бензиностанция „Газпром“;

КПП – на път II-35 в посока гр.Плевен, в района на разклона за с.Горан;

КПП - на път III- 401 в посока с.Микре;

КПП- на път III-301 Ловеч - Левски;на изхода от гр.Ловеч при км 48+000.

КПП- на пътя за гр.Севлиево, стария севлиевски път;

КПП- кв.Гозница, на изхода за с.Радювене;
 
От 24 март в Ловеч е обособен още един пропускателен пункт:

КПП - на изхода на гр. Ловеч, в района на Затвор-Ловеч и преди разклона за Плевен.

 

През контролно-пропускателните пунктове се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес, изброени в заповед РД- 01-143 от 20.03.2020г. на министъра на здравеопазването, като те се удостоверяват с документ.

Полицаи от ОД МВР-Ловеч с помощта на високоговорящите устройства на автомобилите ще апелират гражданите за спазване на заповедите на Министерство на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19. Служителите на реда ще взимат отношение, когато установят повече от двама възрастни на открити и закрити обществени места, както и в случаите, когато събирането не бъде преустановено.
Нека проявим отговорност и  грижа за нашето и на нашите близки и роднини здраве.

 

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщението

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. 

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

21 мар 2020

Отчет за дейността на ОД МВР-Ловеч през 2019 година

По-малко регистрирани престъпления и по-висок процент на разкриваемост през изтеклата година .

През 2019 г. са регистрирани общо 1673 престъпления при 2021 за 2018 год. Отчетено е намаление с 348 престъпления  или  17.21 % .
Разкритите престъпления за отчетния период са 934 или 55,83 %, като за същия период на 2018г. са рагистрирани 1022 престъпления, а разкриваемостта е била 50,57% т.е. налице е увеличение с 5,26 пункта.
Средната разкриваемост за страната през 2019 г. е 46,78 %. , като тази на ОДМВР Ловеч е с 9,05 % над средната за страната.
На територията на ОДМВР Ловеч през 2019г. най-голям е бил делът на престъпленията против собствеността – регистрирани са 584 престъпления, от които са разкрити 277. За сравнение през 2018г. са регистрирани 704 престъпления против собствеността, а от тях са разкрити 289. Констатирано е намаление на регистрираните престъпления против собствеността със 120 броя, а  разкриваемостта през 2019 г. се е увеличила спрямо 2018 г. с 6,38 %. През периода са регистрирани 13 грабежи, като са разкрити 11. Кражбите отчетени през 2019год. са  426, като  201 са разкрити. За същия период на 2018 г. са регистрирани 544 кражби, а разкриваемостта е била 42,28 %. Измамите за 2019 год. са били 38, като 20 от тях са разкрити.
На второ място по интензивност на регистрираните престъпления са общоопасните престъпления – регистрирани са 527, от които са разкрити 425, с разкриваемост 80,65 %.  За същия период на миналата година са регистрирани 699 общоопасни престъпления, като са разкрити 522 .
Относително малък дял се пада на престъпленията против личността – регистрирани са 100 престъпления, като 58 от тях са разкрити, с разкриваемост 58,00 %. През 2019 год. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 3 убийства, които са разкрити.
По линия на криминална полиция са регистрирани 1411 престъпления от които са разкрити 847, с разкриваемост 60,03 %. За същия период на миналата година са регистрирани 1659 престъпления, като са разкрити 938.
По линия на икономическа полиция са регистрирани 262 престъпления, от които са разкрити 87.  Сред тях с най-голям дял са престъпленията в горското стопанство, следвани от паричните престъпления, акцизните и документни престъпления.
По  линия “Акцизи” през 2019 год. са проведени  69 специализирани операции, при които са иззети – 35 440 къса ( 1772 кутии) цигари без акцизен бандерол, 944 л. високоградусен алкохол без бандерол, 125кг. нарязан тютюн и 1910л. течни горива, като са образувани 11 досъдебни производства, 3 предварителни проверки  и  17 АУАН.
През изтеклата година в ОД МВР-Ловеч са регистрирани 87 престъпления свързани с наркотици, като от тях 66 са разкрити. За 2019г. са установени 5 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества,  1 оранжерия и 10 места с насаждения с канабис. Образувани са 11 досъдебни производства за отглеждане на растения – чл. 354в от НК, от които са разкрити 10.

През миналата година на територията на областта са регистрирани 609 ПТП, от които 382 с материални щети, 227 тежки с 26 убити и 339 ранени. В сравнение с 2018г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 20 тежки ПТП повече, убити с 5 повече и 66 ранени повече. ПТП с материални щети са с 50 по-малко. В сравнение с 2017 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 34 тежки ПТП повече, убити с 16 по-малко и 20 ранени повече. ПТП с материални щети са с 38 по-малко. По линия на административно-наказателна дейност общо за ОДМВР служителите на сектор „Пътна полиция” и  „Териториална полиция“ са сътавили 5549 АУАН и 39927 фиша, от които 17009 за превишена скорост. За сравнение през 2018 год. Съставените актове са 6252, а глобите с фиш 29872, от които 10906 за превишена скорост.
През 2019 год. служителите на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция”, които обслужват територията на общините Ловеч и Угърчин  са констатирали:

 • образувани преписки и съставени 32 броя АУАН за превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място
 • 53 електронни фиша серия Г за МПС без задължителна застраховка „ГО“.
 • за неправилно престояващи и паркирани МПС са съставени 80 АУАН и 2 995 издадени глоби с фиш.
 • за неизползване на обезопасителен колан или каска са съставени 870 АУАН и 374 глоби с фиш
 • 274 са констатираните нарушения за управление на МПС под въздействието на алкохол, от тях 39 водачи са отказали да бъдат тествани.
 • управление след употреба на наркотици са 75, като от тях  23 водачи са отказали да бъдат тествани
 • 313 са установените неправоспособни водачи
 • 379 са констатираните нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка “ГО”.
 •  отнемане предимство на пешеходец са съставени 40 АУАН
 • на 71 пешеходеца е наложена глоба с фиш и на15 са съставени АУАН

20 мар 2020

Препоръки за предпазване от интернет измами

По повод предпазване от интернет  измами свързани с разпространението на COVID-19 и пазаруването на медикаменти и предпазни средства, специалисти отправят препоръки към всички интернет потребители:

 • С  повишено внимание да се избира интернет сайта, от който ще се пазарува и да се избягват мними/фалшиви  и непознати сайтове
 • При възможност да се проверяват отзивите на предишни клиенти, за това дали са получили поръчаната стока, какво е нейното качество и т.н.
 • Да се внимава при извършването на плащания към банкови сметки, които не са разположени в страната на търговеца
 • Ако имате съмнение, че сте жертва на измама,незабавно уведомете обслужващата си банка, с цел спиране на плащането
 • Не отваряйте линкове и приложения, изпратени от непознати потребители
 • Да се внимава при получаването на e-mail  от непознати лица, предлагащи медицинско защитно оборудване

18 мар 2020