МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН

Включва територия с граници кварталите на гр. Априлци: Център, Зла река, Видима, Острец и селата Драшкова поляна, Велчево и Скандало, с прилежащите им територии.
Районът е разделен на два микрорайона.Първи микрорайон
обхваща гр. Априлци, с кварталите Острец, Зла река, Ново село и Видима и прилежащите им територии. Микрорайонът се обслужва от инспектор Цветелин Пейковски - ПИ  Участък Априлци.
Приемни:
Втори микрорайон обхваща селата Драшкова поляна, Велчево и Скандало, с прилежащите им територии. Територията се обслужва от Мл.eксперт Петко Сарахошев- Мл. ПИ  в Участък Априлици.  
Приемни: