МВР

ОД Ловеч

 

Новини

На 08 април /сряда/ паспортното гише в РУ Троян няма да работи с пълен капацитет

На вниманието на жителите на Троян и община Троян.

 

Поради техническа профилактика   на техниката, в сряда 8 април служителите в паспортна служба към РУ Троян ще извършват само връчване на готови лични документи.

Напомняме, че срокът на валидност на личните карти и СУПМС, който изтича  в периода от 13.03.2020 г. до 31 октомври 2020г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта и СУМПС са валидни само на територията на Република България ( Закон за мерките и действията по време на извънредното положение).  

При необходимост с цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора , гражданите могат да посетят звената „Български документи за самоличност“  при ОДМВР – Ловеч, - РУ – Тетевен и РУ – Луковит.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват  услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания .

Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес : [email protected]

 

07 апр 2020

Промени за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване

Във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник, извънреден брой 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

 

 • В тази връзка всички срокове, свързани с издаването на български лични документи, разписани в Закона за българските лични документи  и Правилника за издаване на български лични документи, попадат под разпоредбата на чл.4,т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и следва да се считат за удължени с един месец от отмяната на извънредното положение.

   

 • В параграф 20 е указано, че Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност по вид и степен на увреждане, при които срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си  по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

           Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват  електронните административни услуги: https://e-uslugi.mvr.bg 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания .

                        Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес : [email protected]

 

   Напомняме също, че:
                 

 - Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

 - В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

 - Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

- Сектор „Пътна полиция” информира, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

 

 

 

 

30 мар 2020

Паспортното гише в РУ Троян няма да работи от 27 март до 03 април

На вниманието на жителите на Троян и община Троян.

            Във връзка с ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.002-0007 за повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУ- Троян и в частност  ремонт на помещенията в звеното БДС, паспортната служба в града няма да работи с граждани от 27 март до 03 април 2020 год.
  Напомняме, че срокът на валидност на личните карти и СУПМС, който изтича  в периода от 13.03.2020 г. до 31 октомври 2020г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта и СУМПС са валидни само на територията на Република България ( Закон за мерките и действията по време на извънредното положение).  

При необходимост с цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора , гражданите могат да посетят звената „Български документи за самоличност“  при ОДМВР – Ловеч, - РУ – Тетевен и РУ – Луковит.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват  услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги.
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч ще създаде необходимата организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания .

Телефони за контакти: 068668355 и 068668405 и e-mail адрес : [email protected]

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

 

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

24 мар 2020

През контролно-пропускателните пунктове ще бъдат пропускани земеделски производители и животновъди

Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури  за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Преминаването през съществуващите КПП по т. 2 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ще става след легитимиране с един от следните документи:

1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или

2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;

3.Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при  необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

24 мар 2020

Изградени КПП на входно-изходните пътища на град Ловеч

Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение и разпространeнието на COVID-19, от 00:00 часа на 21 март се разкрити  следните КПП - та на територията на град Ловеч:

КПП- на път II-35 в посока гр.Троян, в района на бензиностанция „Газпром“;

КПП – на път II-35 в посока гр.Плевен, в района на разклона за с.Горан;

КПП - на път III- 401 в посока с.Микре;

КПП- на път III-301 Ловеч - Левски;на изхода от гр.Ловеч при км 48+000.

КПП- на пътя за гр.Севлиево, стария севлиевски път;

КПП- кв.Гозница, на изхода за с.Радювене;
 
От 24 март в Ловеч е обособен още един пропускателен пункт:

КПП - на изхода на гр. Ловеч, в района на Затвор-Ловеч и преди разклона за Плевен.

 

През контролно-пропускателните пунктове се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес, изброени в заповед РД- 01-143 от 20.03.2020г. на министъра на здравеопазването, като те се удостоверяват с документ.

Полицаи от ОД МВР-Ловеч с помощта на високоговорящите устройства на автомобилите ще апелират гражданите за спазване на заповедите на Министерство на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19. Служителите на реда ще взимат отношение, когато установят повече от двама възрастни на открити и закрити обществени места, както и в случаите, когато събирането не бъде преустановено.
Нека проявим отговорност и  грижа за нашето и на нашите близки и роднини здраве.

 

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщението

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. 

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

21 мар 2020

Отчет за дейността на ОД МВР-Ловеч през 2019 година

По-малко регистрирани престъпления и по-висок процент на разкриваемост през изтеклата година .

През 2019 г. са регистрирани общо 1673 престъпления при 2021 за 2018 год. Отчетено е намаление с 348 престъпления  или  17.21 % .
Разкритите престъпления за отчетния период са 934 или 55,83 %, като за същия период на 2018г. са рагистрирани 1022 престъпления, а разкриваемостта е била 50,57% т.е. налице е увеличение с 5,26 пункта.
Средната разкриваемост за страната през 2019 г. е 46,78 %. , като тази на ОДМВР Ловеч е с 9,05 % над средната за страната.
На територията на ОДМВР Ловеч през 2019г. най-голям е бил делът на престъпленията против собствеността – регистрирани са 584 престъпления, от които са разкрити 277. За сравнение през 2018г. са регистрирани 704 престъпления против собствеността, а от тях са разкрити 289. Констатирано е намаление на регистрираните престъпления против собствеността със 120 броя, а  разкриваемостта през 2019 г. се е увеличила спрямо 2018 г. с 6,38 %. През периода са регистрирани 13 грабежи, като са разкрити 11. Кражбите отчетени през 2019год. са  426, като  201 са разкрити. За същия период на 2018 г. са регистрирани 544 кражби, а разкриваемостта е била 42,28 %. Измамите за 2019 год. са били 38, като 20 от тях са разкрити.
На второ място по интензивност на регистрираните престъпления са общоопасните престъпления – регистрирани са 527, от които са разкрити 425, с разкриваемост 80,65 %.  За същия период на миналата година са регистрирани 699 общоопасни престъпления, като са разкрити 522 .
Относително малък дял се пада на престъпленията против личността – регистрирани са 100 престъпления, като 58 от тях са разкрити, с разкриваемост 58,00 %. През 2019 год. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 3 убийства, които са разкрити.
По линия на криминална полиция са регистрирани 1411 престъпления от които са разкрити 847, с разкриваемост 60,03 %. За същия период на миналата година са регистрирани 1659 престъпления, като са разкрити 938.
По линия на икономическа полиция са регистрирани 262 престъпления, от които са разкрити 87.  Сред тях с най-голям дял са престъпленията в горското стопанство, следвани от паричните престъпления, акцизните и документни престъпления.
По  линия “Акцизи” през 2019 год. са проведени  69 специализирани операции, при които са иззети – 35 440 къса ( 1772 кутии) цигари без акцизен бандерол, 944 л. високоградусен алкохол без бандерол, 125кг. нарязан тютюн и 1910л. течни горива, като са образувани 11 досъдебни производства, 3 предварителни проверки  и  17 АУАН.
През изтеклата година в ОД МВР-Ловеч са регистрирани 87 престъпления свързани с наркотици, като от тях 66 са разкрити. За 2019г. са установени 5 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества,  1 оранжерия и 10 места с насаждения с канабис. Образувани са 11 досъдебни производства за отглеждане на растения – чл. 354в от НК, от които са разкрити 10.

През миналата година на територията на областта са регистрирани 609 ПТП, от които 382 с материални щети, 227 тежки с 26 убити и 339 ранени. В сравнение с 2018г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 20 тежки ПТП повече, убити с 5 повече и 66 ранени повече. ПТП с материални щети са с 50 по-малко. В сравнение с 2017 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 34 тежки ПТП повече, убити с 16 по-малко и 20 ранени повече. ПТП с материални щети са с 38 по-малко. По линия на административно-наказателна дейност общо за ОДМВР служителите на сектор „Пътна полиция” и  „Териториална полиция“ са сътавили 5549 АУАН и 39927 фиша, от които 17009 за превишена скорост. За сравнение през 2018 год. Съставените актове са 6252, а глобите с фиш 29872, от които 10906 за превишена скорост.
През 2019 год. служителите на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция”, които обслужват територията на общините Ловеч и Угърчин  са констатирали:

 • образувани преписки и съставени 32 броя АУАН за превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място
 • 53 електронни фиша серия Г за МПС без задължителна застраховка „ГО“.
 • за неправилно престояващи и паркирани МПС са съставени 80 АУАН и 2 995 издадени глоби с фиш.
 • за неизползване на обезопасителен колан или каска са съставени 870 АУАН и 374 глоби с фиш
 • 274 са констатираните нарушения за управление на МПС под въздействието на алкохол, от тях 39 водачи са отказали да бъдат тествани.
 • управление след употреба на наркотици са 75, като от тях  23 водачи са отказали да бъдат тествани
 • 313 са установените неправоспособни водачи
 • 379 са констатираните нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка “ГО”.
 •  отнемане предимство на пешеходец са съставени 40 АУАН
 • на 71 пешеходеца е наложена глоба с фиш и на15 са съставени АУАН

20 мар 2020