МВР

ОД Стара Загора

 

 Наименование на административната услуга и
уникален номер идентификатор, съгласно Регистъра на услугите

        Звената БДС при ОДМВР Стара Загора  предоставят данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи.  

        Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

Искане за удостоверение

Срок за издаване на удостоверението

Такса за издаване на удостоверението

Получаване на удостоверение

Подава се писмено заявление, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел VІІ от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

 

Данните се предоставят в писмен вид (удостоверение), в срок до 14 дни след регистриране на писменото заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

 

Таксата се заплаща по банковата сметка на ОДМВР - Стара Загора.

Данните съдържащи се в удостоверението са съобразени с исканата информация на заявителя, свързана с документите му за самоличност.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Банкова сметка

“Уникредит -Булбанк”АД – клон Стара Загора
BIС: UNCRBGSF

IBAN: BG30 UNCR 7630 3100 1156 26